Історія закладу

Восени 1995 року наказом Управління освіти Кіровоградського міськвиконкому здійснено організацію та відкриття спеціального садка – школи для дітей з вадами слуху

В квітні 2002 року реорганізовано в навчально-виховне об`єднання “Спеціальна загальноосвітня школа – дитячий садок для дітей з вадами слуху”.

Рішенням Кіровоградської міської ради від 21 грудня 2012 року №2174 заклад переіменовано в Комунальний заклад "Навчально-виховне об'єднання №3 "Спеціальна загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дитячий садок" Кіровоградської міської ради Кіровоградської області".

Навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до Декларації прав дитини (принцип №5), Конвенції про права дитини (частина 1, ст.2), Конституції України, Закону України „Про мову”, Закону України „Про освіту”, Закону України „Про дошкільну освіту”, Постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.03 №585 «Про встановлення строку навчання в загальноосвітніх навчальних закладах для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку», Закону України «Про реабілітацію інвалідів в Україні» від 01.01.2006, Державної типової програми реабілітації інвалідів, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 08.12.06 №1686, Положення про індивідуальну програму реабілітації інваліда від 23.05.07 №757, Статуту закладу, а також інших нормативно-правових актів.


Наше педагогічне кредо

«Мова є актом спілкування, і так її треба розглядати

в школі глухонімих… Дати глухонімій дитині усну

мову – це тяжкий, складний, кропіткий труд, який

потребує від педагога великої майстерності, вміння

і знання своєї справи,… це труд почесний і радісний…» (С.О. Зиков)

Ми знаємо:

зміст спеціально організованого навчання і виховання аномальних дітей в кінці кінців зводиться до того, щоб знайти найбільш доцільніші і ефективніші шляхи компенсації дефектного органу і здійснювати гармонійний розвиток.

Ми хочемо:

щоб наш заклад забезпечив дітей з вадами слуху можливістю включатися в активне виробниче і суспільне життя на рівні з усіма іншими громадянами суспільства.

Місія закладу:

забезпечити необхідні умови для розвитку особистості дитини з використанням її потенціальних можливостей;

забезпечення охорони і зміцнення фізичного здоров’я учнів та вихованців;

досягнення потенційно – можливого рівня освіти і формуванню компенсаторних способів діяльності з корекцією відхилень в розвитку, для забезпечення інтеграції в соціумі.

Мета діяльності закладу:

- Забезпечити сприятливі умови для фізичного, інтелектуального, полікультурного становлення особистості кожного учня та вихованця , досягнення ним рівня освіченості відповідного ступеня навчання, розвиток потенційних можливостей з урахуванням їх пізнавальних інтересів і нахилів;

- виховання духовно багатої, гуманної, вільної, рівноправної, відповідальної, толерантної, демократичної особистості;

- формування рис громадянськості української держави, духовності, фізичної досконалості, моральної, художньої, естетичної та трудової культури;

- розвиток в учнів та вихованців пізнавальної активності та культури розумової праці, вироблення уміння самостійно набувати знання, застосовувати їх у практичній діяльності;

- впровадження новітніх технологій та поєднання роботи зі слухосприймання та формування вимови з комп’ютерними програмами;

- активізація та розвиток творчого потенціалу вчителів та вихователів, формування у них здатності самоаналізу результатів, уміння використовувати раціональні прийоми і педагогічні технології, покликані зберігати фізичне і психічне здоров'я учнів з вадами слуху, стимулювати самоосвіту та самовдосконалення;

- забезпечення наступності в організації та змісті дошкільної і початкової освіти підвищення рівня підготовки дітей дошкільного віку для навчання;

- досягнення ефективної координації діагностико-профілактичної, просвітницької роботи закладу, сім'ї, громадськості щодо попередження правопорушень, бездоглядності, інших негативних проявів;

- здійснювати правове виховання учнів через формування поваги до державних символів України, Конституції України, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина.

Науково-методична проблема:

"Створення адаптованого корекційно-розвивального,практико-орієнтованого психоемоційного середовища для дітей та учнів з особливими освітніми потребами в умовах якісного безперервного навчально-виховного процесу та забезпечення сучасного цілісного підходу до розвитку особистості".

Коротка історична довідка:

школа заснована в 1995 році

тип приміщення - пристосований, рік забудови - 1972 р.

проектна потужність - 100-200 дітей

юридична адреса: м. Кропивницький, вул. Куроп'ятникова, 19

Характеристика мережі закладу:

шкільне відділення:

підготовчий, 1, 2,3, 4,5,6,7,8,9,10,11,12 класи

дошкільне відділення:

спеціальна дошкільна група;

групи загального розвитку.

У складі закладу функціонують:

- Педагогічна рада;

- Методична рада;

- Методичні об'єднання;

- Рада закладу;

- Рада профілактики правопорушень.

Корекційно-відновлювальна робота

Невід’ємною складовою та одним з основних завдань навчально-реабілітаційного процесу в закладі є робота з розвитку слухо-зоро-тактильного сприймання та формування вимови.

Корекційно-розвиткові заняття спрямовані на компенсацію порушень психофізичного розвитку дітей, створення передумов для успішного засвоєння навчальних програм, всебічного розвитку учнів та вихованців та спрямована на забезпечення загального особистісного розвитку дитини, її психічних процесів (у тому числі й тих, на яких порушення слуху позначилося негативно, зокрема, це сприймання, уява, пам’ять, мислення), на закладання основ її саморозвитку, на формування та розвиток мовлення, з максимальним використанням можливостей неушкодженого інтелекту, нових компенсаторно-корекційних технологій, які базуються на сучасних досягненнях української та зарубіжної теорії й практики.

Основними пріоритетами є:

підведення дитини-дошкільника, школяра до самостійної пізнавальної діяльності, до спостережень, порівнянь, узагальнень, висновків, як основи розвитку та саморозвитку, самоповаги та самоусвідомлення власної гідності, віри в свої сили й можливості, як підгрунтя формування мовлення, зокрема, спілкування в процесі спільної діяльності, розуміння мовлення, яке визріває на основі аналізу, розуміння логіки дій дорослих та своїх власних, взаємозв’язків та взаємозалежностей предметно-об’єктних реалій.

Мовленнєва робота по розвитку мовлення, по збагаченню словникового запасу ведеться постійно, систематично на всіх етапах організації життєдіяльності дітей дошкільного та шкільного віку. На основі власних спостережень кожного виду діяльності у дітей проходить закріплення та автоматизація набутих знань.

У дітей виробляються вміння наслідувати об’єкти і явища в рухах, мовних та немовних звуках, встановлюються елементарні зв’язки які виражаються мовними термінами, це сприяє кращому запам’ятовуванню, збагаченню мовлення та розумінню значення явищ, дій, ознак.

Заняття спрямовані на розвиток навичок виявляти та розпізнавати навколишні мовленнєві та немовленнєві звуки; орієнтування у просторі; розвиток слухової, зорової пам’яті та уваги; вміння ідентифікувати звук з предметом, об’єктом, що звучить; розпізнавати ритміко-інтонаційні особливості мовлення та інше.

Мета корекційно-розвиткової роботи:

ефективне використання залишкiв слуху, максимальний розвиток слухової функцiї, формування навичок сприймання мовленнєвих i немовленнєвих звукiв на слухо-зоро-вiбрацiйнiй основi; формування навичок правильної вимови та продукування усного мовлення.

Завдання корекційно-розвиткової роботи:

- розвиток особистості (когнітивної, емоційно-вольової, ціннісно-мотиваційної і поведінкової сфер) та формування комунікативних навичок за допомогою словесної та жестової мови;

- подолання вторинних порушень пізнавальної діяльності;

- удосконалення навичок спілкування на слухозоровій основі (використання збережених аналізаторів та розвиток слухового сприймання), сприймання та продукування мовлення;

- розширення поняття про оточуюче середовище, поповнення запасу словесних та жестових одиниць;

- посилення слухового компонента в умовах слухо-зорового та вібраційного сприймання мовлення.

Основні напрямки корекційно-розвиткової роботи:

- розвиток слухового сприймання та формування вимови;

- формування готовності до спілкування, слухо-зоро-тактильного сприймання мовлення, розвиток слухозорової уваги, пам’яті;

- координацію та мобільність молодших глухих школярів;

- максимальне використання залишкового слуху і збережених аналізаторів на основі діяльнісного, практично-ціннісного підходів;

- формування спроможності виконувати дії за мовленнєвими інструкціями;

- зведення до відповідності рухів, дій, міміки.

- формування умінь та навичок говоріння, сприймання, розпізнавання та розуміння знайомого мовленнєвого матеріалу за опорними звуками доступними для слухового та слухо-зорового сприймання на основі складоритму;

- розвиток словесної пам’яті та мовлення;

- фонетична ритміка;

- психо-соціальний розвиток, що забезпечується засобами словесної та жестової мови.

Характеристика соціуму оточення:

Заклад тісно співпрацює з:

- УВП УТОГ «Бусол»

- Кіровоградський регіональний центр з фізичної культури та спорту інвалідів «Інваспорт»

- Реабілітаційна дитячо-юнацька спортивна школа інвалідів «Інваспорт»

- Обласна та територіальна організація УТОГ.

- Громадські організації та фонди.

НВО №3 «СЗОШ І-ІІІ ступенів-дитячий садок» охоплює навчанням та дошкільним вихованням дітей, які мають вади слуху та дітей мікрорайону загального розвитку.

Мова навчання українська.

Гарячим харчуванням охоплено 100% учнів та вихованців закладу.

З 2005 року розширилась мережа дошкільного відділення закладу. На данний час в закладі функціонує 5 дошкільних груп.

Організація освітньо- виховного процесу дошкільного відділення:

основними завданнями є:

- забезпечення умов для того, щоб дошкільне дитинство для кожної дитини було радісним, змістовним, цікавим, щасливим, запам’яталось на довгі роки першими відкриттями, зворушливими і добрими переживаннями;

- забезпечення кваліфікованої турботи про зміцнення і збереження фізичного і психічного здоров’я дітей;

- вироблення навичок здорового способу життя, закладення основ валеологічного орієнтування;

- спільна з сім’єю турбота про те, щоб кожна дитина зростала чемною, чесною, привітною, вихованою, інтелігентною, совісною, порядною, гідною, любила своїх батьків, родину, друзів, рідну країну;

- забезпечення умов для повноцінного, своєчасного і різнобічного розвитку ініціативної, творчої та компетентної особистості, яка спроможна різноманітно та адекватно, відповідно до потреб реального життя, кожної життєвої ситуації застосовувати надбані знання, спиратися на набуті вміння, застосовувати здібності, адаптувати та оновлювати їх, а також використовувати різні способи виконання життєво необхідних дій;

- виховання активного пізнавального, морального (бережного, шанобливого), естетичного ставлення до навколишнього світу — явищ природи, предметів побуту, до людей, до власної особи;

- прилучення дітей до основних складових людської культури — рідної мови, традицій, звичаїв, праці, мистецтва, моралі та ін.;

- ворення умов для оволодіння дітьми морально-етичними нормами та способами розв’язування конфліктів і попередження ускладнень, розвиток внутрішньої потреби і звички діяти за законами добра, честі й справедливості, формування здатності бути не лише лідером, але, у разі необхідності — старанним виконавцем; здатності захищати свої права, водночас, якщо це необхідно — поступатися своїми вигодами;

- забезпечення умов для виховання в дітей почуття гордості й відповідальності за духовні та культурні надбання свого народу, поваги і толерантності, дружнього ставлення до інших народів, їх традицій, культури; для дітей старшого дошкільного віку; формування розуміння переваг мирного життя, взаємодопомоги та взаємної поваги між народами; розуміння дітьми війни як найстрашнішого лиха, яке виникає через неповагу і нетерпимість до інших.

Ключовими пріоритетами змістового наповнення освітнього процесу є:

- національно-патріотичне виховання;

- економічне виховання;формування у вихованців навичок спілкування і ефективної взаємодії з іншими дітьми, дорослими людьми;

- музичне виховання;

а серед засобів освітнього впливу на дитячу особистість – творча гра (сюжетно-рольова, конструкторсько-будівельна, театралізація, драматизація), а також художня література (фольклор, авторські твори) і робота з дитячою книжкою.

Навчально-виховна робота направлена на реалізацію завдань Державного стандарту дошкільної освіти.


Участь у регіональних, всеукраїнських та міжнародних проектах

Наша школа з 2003 року розпочала роботу у Міжнародному проекті «Juice» який був розрахований на три роки тісної співпраці з інститутом глухих дітей у Нідерландах.

Початком цього проекту передували зусилля шкіл, інститутів, гуманітарних організацій та органів влади України і Нідерландів. Успішно впроваджені довготермінові завдання цієї програми: покращення спілкування, доступ до інформації і надання рівних можливостей в суспільстві для глухих дітей. До проекту були залучені глухі діти, батьки, науковці і керівники освіти. Розроблені різні аспекти роботи: діагностика, реабілітація, освіта, інтеграція. Програма також сприяла розвитку культури глухих та їх самосвідомості.

Загальною метою було знайти оптимальний спосіб спілкування, розвитку мови та інформації для глухих дітей, втілити «найкращу практичну модель» у школах Львова, Сосниці, Кіровограда. Це була тісна співпраця з інститутами перепідготовки вчителів, обласного управління освіти, а також інституту Дефектології АПН України, Центру слухової реабілітації «Аврора».

З 2005 року педагоги нашої школи приймають активну участь в Українсько-Голандському Матра проекті «Привіт» при підтримці Міністерства закордонних справ Нідерландів та міжнародного інституту Віатал.

Метою проекту було попередження затримки розвитку у спілкуванні та мові дуже малих дітей з проблемою слуху в Україні.

Учасниками проекту стали шість спеціальних шкіл із різних регіонів: Львів, Чернігів, Кіровоград, Хуст, Луганськ, Чернівці.

Організаторами проекту була поставлена ціль: створення центрів раннього втручання в кожному регіоні та виконання основних задач:

- Виявлення дитини з комунікативними проблемами;

- Надання необхідної інформації, яку потребує родина;

- Надання психологічної допомоги по примиренню з дійсністю;

- Надання загальної необхідної інформації про сучасні можливості слухопротезування.

Також, наші педагоги ознайомилися з досвідом польських сурдопедагогів м. Вроцлав Центру реабілітації та терапії родин, які виховують дітей з вадами слуху. Розглядалися питання програмного та навчально-методичного забезпечення дошкільної підготовки дітей з порушенням слуху, особливості роботи психолого-медико-педагогічної консультації. Особлива увага була приділена питанням допомоги дітям раннього віку та організації роботи з батьками. Дошкільна освіта є важливою ланкою в структурі безперервної освіти дітей з порушенням слуху.

За час участі в проекті на базі нашого закладу було створено кабінет родинного консультування для батьків нечуючих дітей, які потребують інформацію про глухоту та її можливості. У цьому кабінетів батьки можуть отримати необхідні корисні та реальні консультації щодо допомоги своїй дитині оволодіти вимовою.

Регулярно надається допомога батькам мультидисциплінарною командою фахівців:

Сурдопедагог веде сімейний щоденник, складання індивідуального плану розвитку дитини, де ведеться поетапна підготовка з вимови та слухосприймання; формування музично-ритмічних вмінь та слухо-зоро-вібраційного сприймання.

При кабінеті працює спеціаліст з жестової мови, який має програму курсу, запис відеокасет з курсу жестової мови. Батьки в зручний для них час відвідують заняття і набувають необхідних знань для себе у спілкуванні та навчанні їхньої дитини.

Соціальним педагогом ведеться робота по забезпеченню батьків та фахівців інформаційним матеріалом про мережу навчальних та лікувально-оздоровчих закладів в регіоні.

При звертанні в кабінет родинного спілкування психологом робиться повторна діагностика дитини та проводяться тренінгові заняття по примиренню з дійсністю для батьків таких дітей.

Консультації спеціалістів та спілкування батьків між собою у кабінеті родинного консультування заспокоює їх та дає можливість розпочати навчання зі своєю дитиною, успішно вирішувати проблеми прогнозування її поведінки, вибору пріоритетів у подальшому навчанні.

Участь у Матра проекті «Привіт» посприяло не лише відкриттю кабінету родинного консультування, але й налагодженню співпраці з медиками міської лікарні, які опікуються немовлятами та ведуть облік дітей, які потребують корекції слуху.

Працюючи в Міжнародних проектах ми здобули досвід організації тренінгів, використання інтерактивних методів роботи, що безперечно, оптимізує проведення науково-практичних заходів. Важливим стало поєднання теоретичних повідомлень, вправ на їх практичне застосування, обговорень.

Варто зазначити, що маючи свій досвід роботи, оберігаючи свої традиції, разом з тим – приймаючи участь у міжнародних проектах, охоче сприймаємо педагогічні інновації. Це зумовлює поєднання у роботі колективу традиційних підходів до навчання та виховання глухих дітей з сучасними експериментальними підходами.

Створення адаптованого корекційно-розвивального,практико-орієнтованого психоемоційного середовища для дітей та учнів з особливими освітніми потребами в умовах якісного безперервного навчально-виховного процесу та забезпечення сучасного цілісного підходу до розвитку особистості.

З 2014 року ми тісно співпрацюємо з Українським католицьким унівеситетом з питань вивчення та впровадження в освітній процес жестової мови. Щорічними та традиційними є зустрічі з колегами та учнями спеціальних шкіл з різних регіонів України та світу.


У 2020 році заклад переіменовано на КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "КРОПИВНИЦЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР МІСЬКОЇ РАДИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО"

/Files/images/2020_2021/vipiska_z_dinogo_derjavnogo_restru/1.jpg

/Files/images/2020_2021/vipiska_z_dinogo_derjavnogo_restru/2.jpg

/Files/images/2020_2021/vipiska_z_dinogo_derjavnogo_restru/3.jpg

Кiлькiсть переглядiв: 1749