/Files/images/2021-2022/rzne/Алгоритм дій керівника закладу у разі нещасного випадку.jpg

ПЕРЕЛІК

нормативно-правових документів з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності

1. Законодавчі акти:

1.1. Закон України "Про охорону праці" (введений в дію Постановою ВР № 2695-XII від 14.10.92; остання редакція згідно із Законом № 1344-IV від 27.11.2003).

1.2. Основи законодавства України про охорону здоров'я (введені в дію Постановою ВР № 2802-XII від 19.11.92; остання редакція згідно із Законом № 2285-IV від 23.12.2004).1.3. Закон України "Про пожежну безпеку" (введений в дію Постановою ВР № 3747-XII від 17.12.93; остання редакція згідно із Законом № 1181-IV від 18.09.2003).1.4. Закон України "Про дорожній рух" (введений в дію Постановою ВР № 2953-XII від 28.01.93; остання редакція згідно із Законом № 2249-IV від 16.12.2004).1.5. Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" (введений в дію Постановою ВР № 4005-XII від 24.02.94; остання редакція згідно із Законом № 2137-IV від 02.11.2004).
1.6. Закон України "Про колективні договори і угоди" (введений в дію Постановою ВР № 3357-XII від 01.07.93; остання редакція згідно із Законом № 20/97-ВР від 23.01.97).
1.7. Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" (введений в дію Постановою ВР від 23.09.1999 № 1105-XIV; остання редакція згідно із Законом № 660-IV від 03.04.2003).
2. Загально-нормативні документи:
2.1. Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти», затверджение наказом Міністерства освіти і науки України №1669 від 26.12.2017 року.
2.2. Типове положення про службу охорони праці (наказ Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 15.11.2004 № 255).
2.3. Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці (наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15).
2.4. Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18.04.2006 № 304, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 07.07.2006 за № 806/12680 (зі змінами від 22.11.2017 року № 1514).
2.5. Положення про розробку інструкцій з охорони праці (наказ Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 29.01.98 № 9(зі змінами у редакції наказу Міністерства соціальної політики України 30 березня 2017 року №526)).
2.6. Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах (наказ МОН України від 31.08.2001 № 616 зі змінами).
2.7. Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві (введений в дію постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 1232 з 01.01.2012).
2.8. Порядок розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру (постанова Кабінету Міністрів України від 22.03.2001 № 270 зі змінами).
2.9. Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці (постанова Кабінету Міністрів України від 01.08.92 № 442).
2.10. Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту (наказ Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 29.10.96 № 170).
2.11. Санітарний регламент для закладів загальної середньої освіти, затверджений наказом Міністерства охорони здоров'я України від 25 вересня 2020 року №2205

2.12. Державні санітарні норми та правила «Гігієнічні вимоги до улаштування,

утримання і режиму спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл - інтернатів) для

дітей, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку, та навчально

– реабілітаційних центрів», затверджених наказом Міністерства охорони

здоров'я України від 20.02.2013 №144 .

2.13. Санітарний регламент для ДНЗ, затверджений наказом МОЗу від 24.03.16

р. №234, зареєстрований наказом Міністерства Юстиції України від 14.04.16

р. № 563/28693»

2.14. Санітарний регламент для закладів загальної середньої освіти, затверджений наказом МОЗу від 25 вересня 2020 року №2205.

 2.15. Правила пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти 
України (затверджені наказом Міністерства освіти України № 974 від 15 серпня 
2016 року).

СХВАЛЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні педагогічної Директор центру

ради закладу ___________В.І.Фундова

протокол № 1 від « »____________2020р

28.08.2020 р.

П Р А В И Л А
ВНУТРІШНЬОГО ТРУДОВОГО РОЗПОРЯДКУ

Комунальний заклад «Кропивницький навчально – реабілітаційний центр Міської ради міста Кропивницького»

Структура тексту

1. Загальні положення

2. Порядок прийняття та звільнення працівників

3. Основні права та обов’язки працівників

4. Основні обов'язки керівника НРЦ

5. Робочий час і час відпочинку

6. Заохочення за успіхи в роботі

7. Дисциплінарна відповідальність працівників

1.Загальні положення


1.1. У Комунальному закладі «Кропивницький навчально – реабілітаційний центр Міської ради міста Кропивницького» трудова дисципліна ґрунтується на свідомому та сумлінному виконанні працівниками своїх трудових обов’язків і необхідною умовою організації ефективної праці та освітнього процесу.

Трудова дисципліна забезпечується методами переконання та заохочення до сумлінної праці. До порушників дисципліни застосовуються заходи дисциплінарного та громадського впливу.

1.2. Правила внутрішнього трудового розпорядку (далі - Правила) поширюються на усіх працівників НРЦ .

1.3. Метою цих правил є визначення обов’язків педагогічних та інших працівників НРЦ, передбаченихнормами,яківстановлюютьвнутрішнійрозпорядокуцентрі.
1.4. Усі питання, пов’язані з застосуванням цих Правил, вирішує керівник НРЦ у межах наданих йому повноважень, а у випадках, передбачених чинним законодавством і цими Правилами, спільно або за погодженням з профспілковим комітетом.

2. Порядок прийняття та звільнення громадян

2.1. Громадяни України вільно обирають види діяльності, не заборонені законодавством, а також професією, місце роботи відповідно до своїх здібностей.

Працівники центру приймаються на роботу за трудовими договорами відповідно до чинного законодавства.

2.2. При прийнятті на роботу керівник зобов'язаний вимагати від особи, яка працевлаштовується:

- подання трудової книжки, оформленої у встановленому порядку;

- пред'явлення паспорта, диплома або іншого документа про освіту чи професійну підготовку;

- військовослужбовці, звільнені зі Збройних Сил України, Служби безпеки України, Прикордонних військ України, Цивільної оборони України, Управління охорони вищих посадових осіб України, інших військових формувань, створених відповідно до законодавства України, пред'являють військовий квиток;

- особи, які влаштовуються на роботу, що вимагає спеціальних знань, зобов'язаний подати відповідні документи про освіту чи професійну підготовку (диплом, атестат, посвідчення), копії яких завіряються директором закладу і залишаються в особовій справі працівника.

При укладанні трудового договору забороняється вимагати від осіб, які поступають на роботу, відомості про їх партійну та національну приналежність, походження та документи, подання яких не передбачено законодавством.

2.3. Посади педагогічних працівників заміщуються відповідно до вимог Закону України «Про освіту».

2.4. Працівники закладу можуть працювати за сумісництвом відповідно до чинного законодавства.

2.5. Прийняття на роботу оформлюється наказом директора НРЦ, з яким ознайомлюють працівника під підпис, та відповідним записом у трудовій книжці.

2.6.Особі, яка пропрацювала понад п'ять днів, здійснюють відповідний запис у трудовій книжці. Трудові книжки тих працівників, які працюють за сумісництвом , ведуться за основним місцем роботи. Запис у трудову книжку відомостей про роботу за сумісництвом проводиться за бажанням працівника керівником центру за основним місцем роботи.

Ведення трудових книжок необхідно здійснювати відповідно до Інструкції про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженої спільним наказом Мінпраці, Мін'юсту і Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 року № 58.

Трудові книжки працівників зберігаються як документи суворої звітності в сейфі секретаря-діловода. Відповідальність за організацію ведення обліку, зберігання і видачу трудових книжок покладається на керівникацентру.

2.7. Приймаючи працівника або переводячи його в установленому порядку на іншу роботу, керівник зобов'язаний в письмовій формі:

а) роз'яснити працівникові його права і обов'язки та істотні умови праці, наявність на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їх впливу на здоров'я, його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства і колективного договору;

б) ознайомити працівника з цими Правилами та колективним договором;

в) визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами;

г) проінструктувати працівника з безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної охорони.

2.8. Припинення трудового договору може мати місце лише на підставах, передбачених чинним законодавством.

2.9. Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу допускається у випадках, передбачених чинним законодавством.

Звільнення педагогічних працівників у зв'язку із скороченням обсягу роботи може мати місце тільки в кінці навчального року.

Звільнення педагогічних працівників за результатами атестації, а також у випадках ліквідації центру, скорочення кількості або штату працівників здійснюється відповідно до чинного законодавства.

2.10. Припинення трудового договору оформляється наказом керівника центру .

2.11. Керівник зобов'язаний в день звільнення видати працівникові належно оформлену трудову книжку та провести з ним розрахунок відповідно до чинного законодавства. Записи про причини звільнення у трудовій книжці повинні проводитись відповідно до формулювання чинного законодавства із посиланням на відповідний пункт, статтю закону. Днем звільнення вважається останній день роботи.

3. Основні права та обов’язки працівників

3.1. Педагогічні працівники мають право на:

академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від втручання в педагогічну, науково-педагогічну та наукову діяльність, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі;

педагогічну ініціативу;

розроблення та впровадження авторських навчальних програм, проектів, освітніх методик і технологій, методів і засобів, насамперед методик компетентнісного навчання;

користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу освіти та послугами його структурних підрозділів у порядку, встановленому закладом освіти відповідно до спеціальних законів;

підвищення кваліфікації, перепідготовку;

вільний вибір освітніх програм, форм навчання, закладів освіти, установ і організацій, інших суб’єктів освітньої діяльності, що здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку педагогічних працівників;

доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності;

відзначення успіхів у своїй професійній діяльності;

справедливе та об’єктивне оцінювання своєї професійної діяльності;

захист професійної честі та гідності;

індивідуальну освітню (наукову, творчу, мистецьку та іншу) діяльність за межами закладу освіти;

творчу відпустку строком до одного року не більше одного разу на 10 років із зарахуванням до стажу роботи;

забезпечення житлом у першочерговому порядку, пільгові кредити для індивідуального і кооперативного будівництва;

забезпечення службовим житлом з усіма комунальними зручностями у порядку, передбаченому законодавством;

безпечні і нешкідливі умови праці;

подовжену оплачувану відпустку;

участь у громадському самоврядуванні закладу освіти;

участь у роботі колегіальних органів управління закладу освіти;

захист під час освітнього процесу від будь-яких форм насильства та експлуатації, у тому числі булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, від пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю.

3.2. Працівники закладу освіти зобов'язані:

постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та педагогічну майстерність;

виконувати освітню програму для досягнення здобувачами освіти передбачених нею результатів навчання;

сприяти розвитку здібностей здобувачів освіти, формуванню навичок здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я;

дотримуватися академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання здобувачами освіти в освітньому процесі та науковій діяльності;

дотримуватися педагогічної етики;

поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього процесу;

настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

формуватиуздобувачівосвітиусвідомленнянеобхідностідодержуватисяКонституціїта законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;

виховувати у здобувачів освіти повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України та навколишнього природного середовища;

формувати у здобувачів освіти прагнення до взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

захищати здобувачів освіти під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та психологічного насильства, приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти, запобігати вживанню ними та іншими особами на території закладів освіти алкогольних напоїв, наркотичних засобів, іншим шкідливим звичкам;

додержуватися установчих документів та правил внутрішнього розпорядку центру , виконувати свої посадові обов’язки;

повідомляти керівництво центру про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком якого вони були особисто або інформацію про які отримали від інших осіб, вживати невідкладних заходів для припинення булінгу (цькування).

3.2.1. Педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники мають також інші права та обов’язки, передбачені законодавством, колективним договором, трудовим договором та/або установчими документами закладу освіти.

3.2.2. Педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники мають також інші права та обов’язки, передбачені законодавством, колективним договором, трудовим договором та/або установчими документами НРЦ.

3.2.3. Права та обов’язки інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, визначаються законодавством, відповідними договорами та/або установчими документами НРЦ.

3.2.4. Відволікання педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників від виконання професійних обов’язків не допускається, крім випадків, передбачених законодавством.

3.2.5. Особи, винні в порушенні цієї статті, несуть відповідальність згідно з законом.

4. Основні обов’язки керівника НРЦ


4.1. Керівник закладу освіти зобов’язаний:

організувати діяльність НРЦ;

вирішувати питання фінансово-господарської діяльності НРЦ;

призначати на посаду та звільняти з посади працівників, визначає їх функціональні обов’язки;

забезпечувати організацію освітнього процесу та здійснення контролю за виконанням освітніх програм;

забезпечувати функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;

забезпечувати умови для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю закладу освіти;

сприяти та створювати умови для діяльності органів самоврядування НРЦ;

сприяти здоровому способу життя здобувачів освіти та працівників НРЦ;

забезпечувати створення у НРЦ безпечного освітнього середовища, вільного від насильства та булінгу (цькування), у тому числі:

з урахуванням пропозицій територіальних органів (підрозділів) Національної поліції України, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, головного органу у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну правову політику, служб у справах дітей та центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді розробляє, затверджувати та оприлюднювати план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в НРЦ;

розглядати заяви про випадки булінгу (цькування) здобувачів освіти, їхніх батьків, законних представників, інших осіб та видає рішення про проведення розслідування; скликає засідання комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) для прийняття рішення за результатами проведеного розслідування та вживає відповідних заходів реагування;

забезпечувати виконання заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг, стали його свідками або постраждали від булінгу (цькування);

повідомляти уповноваженим підрозділам органів Національної поліції України та службі у справах дітей про випадки булінгу (цькування) в НРЦ;

здійснює інші повноваження, передбачені законом та установчими документами закладу освіти.

визначати педагогічним працівникам робочі місця, своєчасно доводити до відома розклад занять, забезпечувати їх необхідними засобами роботи;

доводити до відома педагогічних працівників в кінці навчального року (до надання відпустки) педагогічне навантаження в наступному навчальному році;

видавати заробітну плату педагогічним та іншим працівникам НРЦ у встановлені строки. Надавати відпустки всім працівникам закладу відповідно до графіка відпусток;

дотримуватися чинного законодавства, активно використовувати засоби щодо удосконалення управління, зміцнення договірної та трудової дисципліни;

дотримуватися умов колективного договору, чуйно ставитись до повсякденних потреб працівників закладу та учнів учнів, забезпечувати надання їм установлених пільг і привілеїв;

організовувати харчування учнів та працівників закладу;

своєчасно подавати центральним органам державної виконавчої влади встановлену статистичну та бухгалтерську звітність, а також інші необхідні відомості про роботу і стан закладу

забезпечувати належне утримання приміщення , опалення, освітлення, вентиляції, обладнання, створювати належні умови для зберігання верхнього одягу працівників та учнів.

5. Робочий час та його використання

5.1. Для працівників НРЦ установлюється п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями. При п'ятиденному робочому тижні тривалість щоденної роботи (зміни) визначається графіками змінності, затвердженими керівником закладу за погодженням з профспілковим комітетом з дотриманням тривалості робочого тижня.

У межах робочого дня педагогічні працівники повинні вести всі види навчально-методичної та науково – дослідницької роботи відповідно до посади та навчального плану.

5.2.Режим роботи педагогічних працівників установлюється розкладом занять, навчальним планом закладу, індивідуальними навчальними планами .

5.3.Режим роботи непедагогічних працівників установлюється відповідно до трудових договорів і посадових (робочих інструкцій.)

5.4. За відсутності педагога або іншого працівника НРЦ адміністрація зобов'язана терміново вжити заходів щодо його заміни іншим педагогом чи працівником.

5.5. Надурочна робота та робота у вихідні та святкові дні не допускається. Залучення окремих працівників до роботи в установлені для них вихідні дні допускається у виняткових випадках, передбачених законодавством, за письмовим наказом керівника та з дозволу профспілкового комітету. Робота у вихідний день компенсується за погодженням сторін наданням іншого дня відпочинку або у грошовій формі у подвійному розмірі.

5.6. Керівник залучає педагогічних працівників до чергування у закладі . Графік чергування затверджується керівником за погодженням з педагогічним колективом і профспілковим комітетом.

Забороняється залучати до чергування у вихідні і святкові дні вагітних жінок і матерів,які мають дітей віком до 3-х років. Жінки, які мають дітей-інвалідів або дітей віком від трьох до чотирнадцяти років, не можуть залучатися до чергування у вихідні і святкові дні без їх згоди.

5.7. Під час канікул, що не збігаються з черговою відпусткою, керівник залучає педагогічних працівників до педагогічної та організаційної роботи в межах часу, що не перевищує їх навчального навантаження до початку канікул.

5.8. Графік надання щорічних відпусток складається на кожний календарний рік, погоджується з профспілковим комітетом і затверджується керівником закладу .

Надання відпустки керівнику НРЦ оформляється наказом відповідного органу управління освітою, іншим працівникам - наказом керівника НРЦ. Поділ відпустки на частини допускається на прохання працівника за умови , що основна частина становитиме не менше 14 календарних днів (ст..79 КЗпП). Перенесення відпустки на інший строк допускається в порядку, встановленому чинним законодавством.

5.9. Працівникам закладу дозволяється переносити відпустку на інший строк або брати її частинами відповідно до законодавства.

5.10. Працівникам закладу освіти надається додаткова відпустка згідно з чинним законодавством.

5.11. Працівникам забороняється:

а) змінювати на свій розсуд розклад занять і графіки роботи;

б) продовжувати або скорочувати тривалість занять і перерв між ними;

в) передоручати виконання трудових обов'язків іншим.

3.5.12. У робочий (навчальний) час забороняється:

а) відволікати педагогічних працівників від їх безпосередніх обов'язків для участі в різних господарських роботах, заходах, не пов'язаних з освітнім процесом;

б) відволікання працівників від виконання професійних обов'язків, також залучати учнів за рахунок навчального часу на роботу і здійснення заходів, не пов'язаних з процесом навчання, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством.

6. Заохочення та успіхи в роботі


6.1. За зразкове виконання трудових обов’язків, тривалу та бездоганну роботу, новаторство в праці й за інші досягнення в роботі до працівника можуть застосовуватись заохочення.

6.2. За досягнення високих результатів у навчанні та вихованні учнів педагогічні працівники можуть бути нагороджені державними нагородами, відзначені державними преміями, знаками, грамотами, іншими видами морального та матеріального заохочення, а також їм можуть бути присвоєні почесні звання.

6.3. Працівникам, які успішно та сумлінно виконують свої трудові обов’язки, надається перевага при просуванні по роботі.

6.4. Заохочення працівника оформлюється наказом, доводиться до відома всього колективузакладутазаносятьсядотрудовоїкнижкипрацівника.

7. Стягнення за порушення трудової дисципліни


7.1. За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано один із видівстягнення:доганаабозвільнення.
7.2. Дисциплінарні стягнення застосовуються органом, якому надано право прийняття на роботу (призначення на посаду) цього працівника.

7.3. Працівники, обрані до складу профспілкових органів і не звільнені від виробничої діяльності, на можуть бути піддані дисциплінарному стягненню без попередньої згоди органу, членами якого вони є.

7.4. Порушник трудової дисципліни зобов’язаний надати адміністрації закладу письмові пояснення щодо вчиненої провини. У випадку відмови працівника дати письмове пояснення складається акт.

Дисциплінарні стягнення застосовуються керівником закладу безпосередньо після виявлення провини, але не пізніше одного місяця від дня її виявлення, не рахуючи часу хвороби працівника або перебування його у відпустці.

Дисциплінарне стягнення не накладається пізніше шести місяців з дня вчинення провини.

7.5. За кожне порушення трудової дисципліни накладається тільки одне дисциплінарне стягнення.

7.6. Дисциплінарне стягнення оформлюється наказом і повідомляється працівнику під підпис. Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються.

7.7. Дисциплінарне стягнення знімається , якщо протягом року з дня його накладання працівника не було піддано новому дисциплінарному стягненню.

Замість накладання дисциплінарного стягнення керівник центру має право передати питання про порушення працівником трудової дисципліни на розгляд трудового колективу або його органу.

Кiлькiсть переглядiв: 411