/Files/images/prozorst_ta_vdkritst_zakladu/1/1.JPG

І. Загальні положення

1.1. Комунальний заклад «Навчально-виховне об’єднання № 3 «Спеціальна загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок Кіровоградської міської ради Кіровоградської області» (далі - НВО) створений на підставі рішення Кіровоградської міської ради і є комунальним закладом комунальної форми власності.

НВО - це загальноосвітній корекційно-відновлювальний заклад, який задовольняє потреби дітей з вадами слуху в загальній освіті, спеціальній допомозі та реабілітації.

Даний Статут прийнято у новій редакції замість Статуту навчально-виховного об’єднання "Спеціальна загальноосвітня школа - дитячий садок для дітей з вадами слуху" м. Кіровоград, зареєстрованого Реєстраційною палатою виконавчого комітету Кіровоградської міської ради, реєстраційний номер 07859-іВ-1 від 09 квітня 2002 року.

НВО є правонаступником навчально-виховного об’єднання «Спеціальна загальноосвітня школа – дитячий садок для дітей з вадами слуху» м. Кіровоград.

1.2. Юридична адреса НВО: 25006, Кіровоградська обл., м. Кіровоград, вул. Куроп'ятникова, 19, телефон: (0522)33-93-27.

1.3. Засновником НВО (далі - Засновник) є Кіровоградська міська рада, 25022, Кіровоградська обл., м. Кіровоград, вул. Велика Перспективна, 41, ідентифікаційний код 26241020.

Засновник здійснює фінансування НВО, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.

1.4. НВО є юридичною особою, має печатку, штамп, ідентифікаційний код, обслуговується через централізовану бухгалтерію відповідного органу управління освітою або може мати самостійний баланс і рахунки в установі банку.

У складі НВО діють:

спеціальний загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів для дітей з вадами слуху;

дошкільний навчальний заклад.

1.5. Головною метою НВО є розвиток і формування особистості, забезпечення соціально-психологічної реабілітації і трудової адаптації учня, виховання в нього загальнолюдських цінностей, громадянської позиції, забезпечення реалізації права дітей з обмеженими можливостями на дошкільну освіту.

1.6. Відповідно до статті 13 Закону України «Про реабілітацію інвалідів в Україні», НВО за змістом реабілітаційних заходів належить до установ психолого-педагогічної реабілітації та здійснює комплексну реабілітацію дітей-інвалідів відповідно до державних соціальних нормативів у сфері реабілітації.

Головними завданнями НВО є:

забезпечення права дітей, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку, на здобуття повної загальної середньої освіти шляхом спеціально організованого навчально-виховного процесу в комплексі з корекційно-розви-ваючою, лікувально-профілактичною роботою;

розвиток природних здібностей і обдарувань, творчого мислення вихованців, здійснення їх допрофесійної і професійної підготовки, формування соціально адаптованої особистості;

сприяння засвоєнню учнями норм громадянської етики та загальнолюдської моралі, міжособистісного спілкування, основ гігієни та здорового способу життя, початкових трудових умінь і навичок;

здійснення соціально-педагогічного патронату: надання психолого-педаго-гічної допомоги батькам, родинам, з метою забезпечення активної участі сім’ї у комплексній навчально-виховній, корекційно-розвиваючій роботі з дітьми, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку;

здійснення цілеспрямованого процесу реабілітації дитини з дошкільного віку, який базується на розвитку творчих здібностей та інтересів дітей, а також

створення особливих умов виховання, навчання і утримання учнів, охоронно-педагогічного режиму;

забезпечення різнобічного розвитку дітей дошкільного віку відповідно до їх задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних психічних та фізичних особливостей, культурних потреб;

забезпечення соціальної адаптації дітей та готовності продовжувати освіту;

виховання громадянина України;

виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

виховання в учнів (вихованців) поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;

виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян, як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів (вихованців);

надання учням можливості для реалізації індивідуальних творчих потреб.

1.7. НВО в своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», «Про реабілітацію інвалідів в Україні», Положенням про спеціальну загальноосвітню школу (школу-інтернат) для дітей, які

потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, іншими нормативно-правовими актами та власним Статутом.

1.8. НВО самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та власним Статутом.

1.9. НВО несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за

безпечні умови освітньої діяльності;

дотримання державних стандартів освіти та надання освіти понад державний стандарт;

дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;

дотримання фінансової дисципліни.

1.10. У НВО визначена українська мова навчання.

1.11. НВО має право:

проходити в установленому порядку державну атестацію;

визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із засновником;

визначати варіативну частину робочого навчального плану, включаючи освіту понад державний стандарт;

в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;

бути розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з законодавством України та власним Статутом;

отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;

залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством України;

розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів.

1.12. У НВО функціонують методичні об'єднання, творчі групи, соціально-психологічна та медична служби, гуртки, шкільна психолого-медико-педагогічна комісія.

1.13. Навчально-методичне та кадрове забезпечення, організація підвищення кваліфікації педагогічних працівників, їх перепідготовка здійснюється НВО самостійно за обов’язковим погодженням з відповідним органом управління освітою.

1.14. Організація харчування учнів покладається на Засновника, відповідний орган управління освітою, керівника навчального закладу і здійснюється за рахунок бюджетних асигнувань та за кошти батьків - для дітей дошкільного віку загального розвитку за кошти батьків; діти, які мають вади фізичного або розумового розвитку і не можуть навчатися в загальноосвітніх навчально-виховних закладах, утримуються за рахунок держави.

1.15. Відбір та направлення дітей до НВО забезпечує Кіровоградська дитяча міська поліклініка №1, консультативна поліклініка обласної дитячої лікарні, Кіровоградська міська психолого-медико-педагогічна консультація; переведення дітей з одного відділення в інше, з класу в клас – шкільна психолого-медико-педагогічна комісія.

1.16. З метою соціальної допомоги і реабілітації дітей з особливими потребами в НВО встановлюється така мережа класів: підготовчий, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (13) класи. В підготовчому, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (13) класах-групи продовженого дня. Для надання допомоги учням з комбінованими дефектами організовуються спеціальні класи (вади слуху або зору у поєднанні з розумовою відсталістю, затримкою психічного розвитку або порушенням опорно-рухового апарату); наповнюваність класів і виховних груп – до 6 учнів відповідно до Положення про спеціальну загальноосвітню школу (школу-інтернат) для дітей які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку.

1.17. Медичне обслуговування учнів (вихованців) та відповідні умови для його організації забезпечуються Засновником, відповідним органом управління освітою і здійснюються Кіровоградською міською дитячою поліклінікою № 1 та консультативною поліклінікою обласної дитячої лікарні.

1.18. Взаємовідносини НВО з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

ІІ. Організація навчально-виховного процесу

2.1. НВО планує свою роботу самостійно. В плані роботи відображаються найголовніші питання роботи НВО, визначаються перспективи його розвитку. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є навчальний план, який складається на основі розроблених профільним міністерством базових навчальних планів. Річний план складається спільно для шкільного та дошкільного відділення та затверджується відповідним органом управління освітою.

План на оздоровчий період для дошкільного відділення погоджується з санітарно-епідеміологічною службою.

2.2. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники НВО самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф профільного міністерства, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи та засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання Статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

2.3. Індивідуалізація і диференціація навчання у НВО забезпечується

реалізацією: інваріантної частини навчального плану, що визначається профільним міністерством; варіативної складової навчального плану, що визначається закладом освіти з урахуванням спеціалізації, профілю навчання і побажань учнів та їх батьків.

2.4. Термін навчання для здобуття повної загальної середньої освіти становить:

I ступінь - початкова школа: підготовчий, 1-4 класи (5 років);

II ступінь - основна школа: 5-10 класи (6 років);

ІІІ ступінь старша школа: 11-12 (13) класи (2-3 роки).

Термін навчання у НВО встановлюється Кабінетом Міністрів України.

2.5. У НВО створюються групи продовженого дня, які комплектуються за кількістю учнів згідно з вимогами. Зарахування дітей до груп та відрахування здійснюється за наказом директора НВО, на підставі заяв батьків або осіб, які їх замінюють. Встановлюється такий порядок комплектування груп продовженого дня: клас-група, одновікові, різновікові.

2.6. Зарахування учнів (вихованців) до НВО здійснюється за наказом директора, на підставі особистої заяви (для неповнолітніх – заяви батьків або осіб, які їх замінюють), свідоцтва про народження, паспорта (копії), медичної довідки встановленого зразка та направлення відповідної психолого-медико-педагогічної консультації.

2.7. До підготовчого класу зараховуються діти віком від 6 до 7 років. Допускається перевищення на 1-2 роки - це діти, як правило, з недостатнім рівнем підготовленості до навчання. Метою підготовчого класу може бути також уточнення діагнозу дитини в процесі освітньої і лікувальної роботи.

2.8. В класи для глухих дітей приймаються діти, які не реагують на гучний голос, на голос розмовної гучності біля вуха; які розрізняють окремі мовні звуки (а, о, у, р), що вимовляються біля вуха голосом підвищеної гучності. Ці діти мають середню втрату слуху в мовній зоні понад 80 децибел.

2.9. В класи для дітей зі зниженим слухом приймаються діти, які мають середню втрату слуху у мовній зоні від 30 до 80 децибел, розрізняють мову (слова і словосполучення звичайної розмовної гучності на відстані до 3-х метрів) і страждають внаслідок часткової втрати слуху з різним ступенем, недорозвитку мови і які оглухли у шкільному або дошкільному віці, але зберегли мову (повністю або частково), які розрізняють мову розмовної гучності на відстані більше 3-х метрів, але мають знижений недорозвиток мовлення, що заважає їх навчанню в загальноосвітній школі.

2.10. Навчально-виховний процес у НВО здійснюється за груповою та індивідуальною формами навчання.

2.11. З метою соціальної допомоги і реабілітації дітей з вадами слуху та з комбінованими вадами для розвитку їх нахилів і здібностей НВО працює за наступною структурою:

групи дітей дошкільного віку загального розвитку – різновікові;

групи ясельного та дошкільного віку спеціального призначення (для дітей з вадами слуху) у відповідності до потреб;

класи з підготовчого по 12 (13) клас для дітей з вадами слуху.

2.12. Структура навчального року, тижневе навантаження учнів встановлюються НВО в межах часу, передбаченого робочим навчальним планом та відповідними наказами профільного міністерства.

Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня у День знань і закінчуються не пізніше 1 липня наступного року.

Навчальний рік поділяється на семестри, за термінами, встановленими нормативними документами профільного міністерства.

2.13. Режим роботи НВО – цілодобово.

Дошкільне відділення:

групи загального розвитку з 07:00 до 19:00;

спеціальні дошкільні групи з 07:00 до 07:00 наступного дня.

Шкільне відділення: з 08:00 до 18:15.

Інтернатне відділення: з 18:15 до 08:00 наступного дня.

Заклад працює за п'ятиденним робочим режимом.

Вихідні дні: субота, неділя, святкові дні.

За необхідністю можлива робота НВО у вихідні дні.

2.14. Тривалість уроків у підготовчому, 1 класах - 35 хвилин, у 2-4 класах – 40 хвилин, у 5-12 (13) класах - 45 хвилин. На кожному уроці після 20 хвилин проводиться п'ятихвилинна фізкультурна пауза з використанням лікувально-корегуючих вправ.

2.15. За погодженням з відповідним органом управління освітою, з урахуванням місцевих умов, специфіки та профілю НВО запроваджується графік канікул. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів. Для учнів підготовчого, 1-го класів, за необхідності, можуть вводитись додаткові канікули.

2.16. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр, відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується радою НВО і затверджується директором НВО.

Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, у НВО проводяться корекційно-відновлювальні заняття з розвитку слухо-зоро-тактильного сприймання мовлення та формування вимови.

Корекційні заняття проводять вчителі класу та спеціалісти-дефектологи індивідуально або групами.

2.17. Згідно з Положенням про спеціальну школу, інструктивно-методичними рекомендаціями профільного міністерства в НВО проводиться розвантажувальний день з усіма учнями, який передбачає спортивні заходи на повітрі, походи, відвідування виставок, музеїв, тощо.

2.18. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмета визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

2.19. У НВО здійснюється тематичний облік знань, умінь і навичок учнів. У підготовчому, 1 класах дається словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів. У наступних класах вона доповнюється оцінками в балах. Оцінки за семестр, рік, а також підсумкова виставляються обов’язково.

2.20. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).

2.21. Учням, які закінчили певний ступінь НВО, видається відповідний документ про освіту:

по закінченню початкової школи - табель успішності;

по закінченню основної школи - свідоцтво про базову загальну середню освіту;

по закінченню старшої школи – атестат про повну загальну середню освіту.

2.22. Контроль за дотриманням порядку видачі випускникам свідоцтв про базову загальну середню освіту та атестатів повну загальну середню освіту здійснюється профільним міністерством, відповідним органом управління освітою.

2.23. Порядок переведення і випуск учнів НВО визначається Інструкцією про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів та форм власності, затвердженою профільним міністерством та зареєстрованою в Міністерстві юстиції України.

2.24. Виховна робота в НВО є невід’ємною частиною процесу освіти. Виховання дітей здійснюється відповідно до плану виховної роботи, з урахуванням вимог Статуту НВО, Правил внутрішнього трудового розпорядку НВО, Положення про спеціальну загальноосвітню школу (школу-інтернат) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку.

2.25. Дошкільне відділення:

групи загального розвитку, спеціальні дошкільні групи з денним, цілодобовим та короткотривалим режимом перебування.

2.26. За дитиною зберігається місце у дошкільному відділенні у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній період (75 днів).

2.27. Відрахування дітей із дошкільного відділення може здійснюватись за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, на підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в дошкільному закладі цього типу, а також у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом 2-х місяців.

Адміністрація закладу зобов’язана письмово повідомити батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини не менш як за 10 календарних днів.

2.28. Тривалість занять встановлюється згідно з фізіологічними особливостями дітей різного віку та становить від 10 до 35 хвилин.

2.29. Організація харчування дітей у дошкільному відділенні здійснюється відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту» та інших чинних нормативно-правових документів щодо організації харчування.

Кратність харчування залежить від тривалості перебування в НВО дітей. Діти шкільного відділення харчуються 2 рази;

діти дошкільних груп загального розвитку харчуються 3 рази;

діти спеціальної дошкільної групи та шкільного відділення цілодобового перебування харчуються 4(5) разів.

ІІІ. Учасники навчально-виховного процесу

3.1. Учасниками навчально-виховного процесу в НВО є:

учні (вихованці);

адміністрація;

педагогічні працівники;

дефектологи;

практичний психолог, соціальний педагог;

педагог-організатор;

бібліотекар;

працівники дошкільного відділення;

інші спеціалісти;

батьки або особи, які їх замінюють.

3.2. Права і обов’язки учнів (вихованців), педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством та цим Статутом.

3.3. Учні мають право:

на доступність і безоплатність освіти;

на користування навчально-виробничою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновлювальною та лікувально-оздоровчою базами НВО;

на доступ до інформації з усіх галузей знань;

брати участь у різних олімпіадах, виставках, конкурсах, секціях, гуртках тощо;

брати участь у роботі органів громадського самоврядування НВО;

брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу та дозвілля учнів;

захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність;

на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці.

3.4. Учні зобов’язані:

оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;

дотримуватися вимог Статуту, Правил внутрішнього розпорядку;

бережливо ставитись до державного, громадського і особистого майна;

дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;

брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;

дотримуватися правил суспільного життя, поважати погляди і переконання інших громадян, турбуватися про своїх батьків, допомагати їм;

дотримуватися правил особистої гігієни;

дотримуватись форми одягу в НВО.

3.5. Педагогічними працівниками НВО повинні бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я яких дозволяє виконувати професійні обов’язки.

3.6. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників, інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України «Про загальну середню освіту» та іншими законодавчими актами.

3.7. Педагогічні працівники мають право на:

захист професійної честі та гідності;

самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, не шкідливих для здоров’я учнів;

участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;

проведення в установленому порядку науково-дослідної, експериментальної, пошукової робіт;

виявлення педагогічної ініціативи;

підвищення кваліфікації;

позачергову атестацію, з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання;

участь у роботі органів громадського самоврядування НВО;

отримання пенсії, у тому числі за вислугу років у порядку, визначеному законодавством України;

на матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства.

Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

3.8. Педагогічні працівники зобов’язані:

забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм на рівні обов’язкових державних вимог;

сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров’я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;

сприяти зростанню іміджу НВО;

настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

виховувати в учнів повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;

готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;

захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;

постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру;

виконувати Статут НВО, Правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

виконувати накази і розпорядження керівника НВО, відповідного органу управління освітою;

брати участь у роботі педагогічної ради;

нести повну відповідальність за результати своєї праці.

3.9. Педагогічні працівники, які не відповідають займаній посаді за результатами атестації або систематично порушують Статут НВО, Правила внутрішнього трудового розпорядку, не виконують посадових обов’язків, умов колективного договору, контракту або, якщо батьки не довіряють їм навчання своїх дітей, звільняються з роботи згідно з чинним законодавством.

3.10. Інші правила, обов’язки регулюються трудовим законодавством, цим Статутом та Правилами внутрішнього трудового розпорядку НВО.

3.11. У НВО обов’язково проводиться атестація педагогічних працівників. Атестація здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого профільним міністерством.

3.12. Спеціалісти та молодший обслуговуючий персонал приймається на роботу і звільняється директором НВО згідно з чинним законодавством.

3.13. Права і обов'язки технічних працівників та допоміжного персоналу регулюються трудовим законодавством, Статутом НВО та Правилами внутрішнього розпорядку НВО.

3.14. Батьки або особи, які їх замінюють, мають право:

обирати та бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

звертатись до відповідного органу управління освітою, керівника НВО і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнені матеріально-технічної бази НВО;

захищати законні інтереси своїх дітей в органах громадського самоврядування НВО та у відповідних державних, судових органах;

організовувати роботу фонду батьківського комітету.

3.15. Батьки або особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти і зобов’язані:

забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.

3.16. За успіхи у навчанні (праці) для учасників навчально-виховного процесу НВО встановлюються різні форми морального і матеріальногозаохочення.

3.17. За невиконання учасниками навчально-виховного процесу своїх обов'язків, порушення Статуту на них можуть накладатися стягнення, встановлені чинним законодавством, Статутом і Правилами внутрішнього розпорядку НВО, а також в установленому порядку виноситись на громадський осуд.

3.18. За умови реорганізації чи ліквідації НВО, його працівникам і учням Засновником гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до чинного законодавства з питань праці та освіти.

ІV. Управління НВО

4.1. Управління НВО здійснюється його Засновником – відповідним органом управління освітою.

4.2. Безпосереднє керівництво НВО здійснює його директор. Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра зі стажем педагогічної роботи не менш як 3 роки.

Директор НВО та його заступники призначаються та звільняються з посади відповідним органом управління освітою. Призначення та звільнення заступників директора здійснюється за поданням директора з дотриманням чинного законодавства.

4.3. Вищим органом громадського самоврядування НВО є загальні збори, що скликаються не менше одного разу на рік, у період між загальними зборами – рада НВО.

Делегати загальних зборів з правом вирішального голосу обираються від трьох категорій:

працівників НВО – зборами трудового колективу;

батьків, представників громадськості – класними батьківськими зборами;

учнів НВО – класними зборами.

Збори правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.

Право скликати збори мають голова ради НВО, делегати зборів, якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор НВО, Засновник.

Загальні збори:

обирають раду НВО, її голову, встановлюють термін їх повноважень;

заслуховують звіт директора і голови ради НВО;

розглядають питання навчально-виховної, методичної і фінансово-господарської діяльності НВО;

затверджують основні напрями вдосконалення навчально-виховного процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності НВО.

4.4. У період між загальними зборами діє рада НВО.

Метою діяльності ради є:

сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;

об’єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку НВО та удосконалення навчально-виховного процесу;

формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління НВО;

розширення колегіальних форм управління НВО;

підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з організацією навчально-виховного процесу.

Основними завданнями ради є:

підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім’єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;

визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку НВО та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;

формування навичок здорового способу життя;

створення належного педагогічного клімату в НВО;

сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду;

підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов для вдосконалення процесу навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;

сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;

ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов’язковості загальної середньої освіти;

стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку і підтримки обдарованих дітей;

зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів та НВО, з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

Рада НВО діє на засадах:

пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

дотримання вимог законодавства України;

колегіальності ухвалення рішень;

добровільності і рівноправності членства;

гласності.

Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами.

Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менш ніж чотири рази на рік.

Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора НВО, Засновника, а також членами ради.

Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів.

У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.

Рішення ради, що суперечать чинному законодавству та Статуту НВО, доводяться в 7-денний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків або осіб, які їх замінюють, та громадськості.

У разі незгоди адміністрації НВО з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання.

До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету НВО.

Очолює раду НВО голова, який обирається зі складу ради.

Голова ради може бути членом педагогічної ради.

Головою ради не можуть бути директор та його заступники.

Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст роботи визначаються радою.

Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності НВО, пов’язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.

Рада НВО:

організовує виконання рішень загальних зборів;

виносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;

спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи НВО та здійснює контроль за його виконанням;

разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту НВО;

затверджує режим роботи НВО;

сприяє формуванню мережі класів НВО, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;

разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів, а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;

погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;

заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;

бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій педагогічним працівникам;

виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;

виступає ініціатором проведення добродійних акцій;

вносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управління освітою пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;

сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків або осіб, які їх замінюють, до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями;

розподіляє та контролює кошти фонду загального обов’язкового навчання, приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням;

розглядає питання родинного виховання;

бере участь, за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах;

сприяє педагогічній освіті батьків;

сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;

розглядає питання здобуття обов’язкової загальної середньої освіти учнями;

організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням вихованців;

розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи НВО;

вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи.

Склад комісії та зміст її роботи визначаються радою.

4.5. При НВО можуть створюватися і діяти методичні об’єднання вчителів, вихователів, класних керівників; творчі групи.

4.6. Директор НВО:

здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

організовує навчально-виховний процес;

забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем досягнень учнів у навчанні;

відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

створює необхідні умови для участі учнів у позакласній, позашкільній та виховній роботах;

забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

забезпечує права учнів на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками;

контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів (вихованців);

здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни обов’язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;

розпоряджається в установленому порядку шкільним майном і коштами;

видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

за погодженням із профспілковим комітетом, затверджує Правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові обов’язки працівників НВО;

створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;

несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками та загальними зборами, Засновником, відповідним органом управління освітою, місцевими органами державної виконавчої влади;

забезпечує реалізацію державної освітньої політики, діє від імені НВО;

розпоряджається в установленому порядку шкільними майном і коштами, затверджує, після погодження з радою школи, кошторис та організовує його виконання, укладає угоди, відкриває рахунки в установах банків і є розпорядником кредитів, видає накази та розпорядження, обов’язкові для всіх учасників навчально-виховного процесу;

організовує навчально-виховний процес, здійснює контроль за його ходою та реалізацією, відповідає за якість та ефективність роботи педагогічного колективу, за дотриманням вимог охорони дитинства і праці, створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі;

затверджує Правила внутрішнього шкільного та трудового розпорядку, посадові обов’язки працівників НВО;

створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання.

Директор керує відділеннями, які входять до складу НВО.

4.7. Штатний розклад НВО встановлюється її Засновником відповідно до виробничих потреб, на основі діючих нормативних документів в галузі освіти та фінансових можливостей.

Прийняття на роботу в НВО педагогічних працівників може здійснюватися за трудовими договорами, контрактами, у тому числі і на конкурсній основі.

Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на підставі законодавства директором НВО і затверджується відповідним органом управління освітою.

Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

4.8. У НВО створюється постійно діючий, дорадчий, колегіальний орган – педагогічна рада.

Головою педагогічної ради є директор НВО. Крім педагогічних працівників, до її складу входять медичний працівник, бібліотекар.

4.9. Педагогічна рада розглядає питання:

вдосконалення методичного, корекційно-відновлювального забезпечення навчально-виховного процесу, планування та режиму роботи НВО;

підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і педагогічного досвіду;

інші питання професійної діяльності педагогічних працівників;

приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням;

обґрунтовує пропозиції про надання матеріальної допомоги учням, переведення учнів до наступних класів;

лікувально - оздоровчої роботи з вихованцями.

Педагогічна рада заслуховує інформацію медичних працівників за наслідками поглиблених медичних оглядів дітей.

Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб НВО. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але, як правило, не менш ніж чотири рази на рік.

Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу.

4.10. У НВО можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

4.11. Органи державної виконавчої влади, громадського самоврядування, директор НВО діють у межах повноважень, визначених законами України «Про освіту», «Про спеціальну освіту», Положенням про спеціальну загальноосвітню школу (школу-інтернат) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку та цим Статутом.

4.12. Контроль за дотриманням НВО державних вимог до рівня освіти здійснюється її Засновником та відповідним органом управління освітою.

4.13. Основною формою контролю за діяльністю НВО є державна атестація, яка проводиться не рідше одного разу на десять років, відповідно до Порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів, затвердженого профільним міністерством.

4.14. Зміст, форми і періодичність контролю, не пов'язаного з навчально-виховним процесом, встановлюються Засновником НВО відповідно до чинного законодавства.

4.15. Діловодство НВО організовується відповідно до порядку, визначеного чинним законодавством України.

4.16. Звітність НВО встановлюється відповідно до вимог чинного законодавства та державної статистики.

V. Матеріально-технічна база

5.1. Матеріально-технічна база НВО включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі.

5.2. Майно НВО належить йому на правах оперативного управління відповідно до чинного законодавства, рішення про заснування і Статуту та укладених ним угод.

5.3. Благодійні внески, подарунки батьків чи інших благодійників стають власністю НВО і не можуть бути повернені ні за яких обставин.

5.4. НВО відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

5.5. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна НВО проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані НВО внаслідок порушення її майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовується відповідно до чинного законодавства.

5.6. Для забезпечення навчально-виховного процесу база НВО складається з навчальних кабінетів, групових кімнат, майстерень, тренажерного, музичного залів, залу ритміки, бібліотеки, архіву, медичного, комп’ютерного кабінетів, їдальні, приміщення для технічного та допоміжного персоналу, методичного кабінету.

VІ. Фінансово-господарська діяльність

6.1. Фінансово-господарська діяльність НВО здійснюється на основі її кошторису.

6.2. У НВО може створюватись фонд загального обов’язкового навчання, який формується з урахуванням матеріально-побутових потреб учнів за рахунок коштів бюджету в розмірі не менше трьох відсотків витрат на його поточне утримання, а також за рахунок коштів, залучених з інших джерел.

6.3. Контроль за правильним використанням коштів фонду загального обов’язкового навчання здійснюють Засновник та відповідний орган управління освітою.

6.4. НВО має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інших матеріальних ресурсів; користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи; фінансувати, за рахунок власних надходжень, заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.

6.5. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в НВО визначається законодавством та нормативно-правовими актами профільного міністерства. За рішенням Засновника, в НВО бухгалтерський облік може здійснюватись самостійно або через централізовану бухгалтерію.

6.6. Звітність про діяльність НВО встановлюється відповідно до чинного законодавства.

6.7. Майно НВО становить основні фонди (приміщення, обладнання тощо), а також інші цінності.

6.8. Майно НВО належить йому на правах власності, повного господарського відання або оперативного управління відповідно до чинного законодавства, рішення про заснування, Статуту НВО та укладених ним угод.

6.9. НВО користується приміщеннями, обладнанням, землею, іншими природними ресурсами згідно з чинним законодавством, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, Положення про спеціальну загальноосвітню школу (школу-інтернат) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, власним Статутом і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони. Вилучення основних фондів, оборотних та іншого майна проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством.

6.10. Збитки, завдані НВО внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними або фізичними особами, відшкодовуються у порядку, передбаченому чинним законодавством.

6.11. Фінансово-господарська діяльність НВО здійснюється на основі його кошторису.

6.12. Джерелами формування кошторису є:

кошти місцевого бюджету, що надходять у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення вивчення предметів в обсязі державних стандартів освіти;

кошти, отримані від надання НВО додаткових освітніх послуг;

прибутки від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, від здавання в оренду приміщень, споруд, обладнання;

добровільні грошові внески і пожертвування підприємств, установ, організацій та окремих громадян, іноземних юридичних та фізичних осіб, батьків.

6.13. Оренда приміщень НВО допускається, якщо вона не погіршує умов навчання учнів та роботи педагогічних працівників.

6.14. Кошти НВО зберігаються на його рахунках в установах банків. Не використані за звітний період кошти вилученню не підлягають за умови виконання НВО рахункових показників його розвитку, якщо інше не передбачено законодавством.

6.15. За наявності фінансових можливостей (асигнувань) НВО можуть виділятися додаткові бюджетні кошти на факультативи, консультації, індивідуальне навчання та організацію позакласної (гуртки, лекції, курси тощо), методичної, науково-експериментальної роботи.

6.16. НВО має право фінансувати за рахунок власних коштів заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.

6.17. НВО має право укладати угоди про співробітництво, встановлювати прямі зв'язки з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об'єднаннями, окремими громадянами як на території України, так і за її межами.

6.18. НВО за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних фінансових коштів має право налагоджувати міжнародні зв'язки на основі самостійно укладених угод про обмін педагогічними працівниками та учнями, проводити спільні заходи (конференції, олімпіади тощо), а також вступати до міжнародних організацій відповідно до чинного законодавства.

VІІ. Міжнародне співробітництво

7.1. НВО за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

7.2. НВО має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн.

VІІІ. Контроль за діяльністю НВО

8.1. Державний контроль за діяльністю НВО здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти.

8.2. Державний контроль здійснюють профільне міністерство, Державна інспекція навчальних закладів, Засновник, відповідний орган управління освітою та інші державні органи.

8.3. Основною формою державного контролю за діяльністю НВО є атестація, що проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому профільним міністерством.

8.4. У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) НВО з питань, пов’язаних з його навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально- виховної роботи, але не частіше 1-2 рази на рік. Перевірка з питань, не пов’язаних з навчально-виховною діяльністю, проводяться його Засновником відповідно до законодавства.

ІX. Реорганізація або ліквідація НВО

9.1. Реорганізація та ліквідація НВО здійснюється за рішенням Засновника в установленому чинним законодавством України порядку, за поданням відповідного органу управління освітою.

9.2. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

9.3. В період реорганізації та ліквідації НВО працівники забезпечуються соціально-правовим захистом, передбаченим чинним законодавством України.

9.4. У випадку реорганізації права та обов’язки НВО переходять до правонаступників згідно з чинним законодавством або до визначеного засновником закладу.

/Files/images/prozorst_ta_vdkritst_zakladu/1/Снимок.JPG

/Files/images/prozorst_ta_vdkritst_zakladu/1/2.JPG

Кiлькiсть переглядiв: 279

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.