ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДУ

(2017-2018 н.р.)

У 2017/2018 навчальному році розпочато роботу над науково-методичною проблемою:

«Створення адаптованого корекційно-розвивального, практико-орієнтованого психоемоційного середовища для дітей та учнів з особливими освітніми потребами в умовах якісного безперервного навчально-виховного процесу та забезпечення сучасного цілісного підходу до розвитку особистості»

Роботу з педагогічними кадрами проводиться у відповідності до Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»(зі змінами ), «Про інноваційну діяльність», «Про місцеве самоврядування», указів і розпоряджень Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, інших актів законодавства в галузі освіти, в тому числі Міністерства освіти і науки, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, Програми розвитку освіти міста Кіровограда на 2016/2020 роки та відповідно до Положення про методичну роботу в закладі

Основними напрямками освітньої діяльності закладу:

-Формування професійної компетентності, збереження та розвиток творчого потенціалу кожного вчителя і всього педагогічного колективу;

-Вироблення інноваційного стилю діяльності, удосконалення змісту науково-методичної роботи, забезпечення її національної, особистісно зорієнтованої спрямованості;

-Грунтовне вивчення та практична реалізація програм і підручників, розуміння їхніх особливостей і вимог з позиції формування національної школи;

- Впровадження інноваційних технологій превентивного виховання;

-Створення інформаційного освітнього середовища для запровадження інноваційної моделі педагогічної технології моніторингу якості освіти в системі управлінської діяльності навчального закладу

Організувано роботу методичної ради та затверджено її склад:

Голова методичної ради

Фундова В.І. – директор закладу.

Секретар методичної ради:

Тарасенко Н.В. - заступник директора з навчально-виховної роботи

Члени методичної ради:

Рудь Н.Г. – вчимтель-дефектолог слухового кабінету

Дубініна В.М. - керівник ШМО вчителів - предметників

Недзельська О.В.. - керівник ШМО класних керівників та вихователів ГПД

Кириленко Т.Л. - керівник ШМО вихователів д/г

Калінка С. М. - педагог-організатор

Освітньо-методична робота організовується в таких формах:

Колективні форми роботи:

педагогічна рада;

науково-практична конференція на тему: «Особливості корекційно-розвивального досвіду і специфіки роботи по формуванню та розвитку комунікативних навичок дітей з порушенням слуху в процесі навчання».

психолого-педагогічний семінар «Психолого-педагогічні аспекти формування успішної особистості педагога» (Слюсарєва С.Г.);

тижні слухової роботи (за окремим планом);

інтерактивні форми роботи з кл. кер., вих. ГПД.

Групові форми роботи:

методичні об'єднання;

методична рада;

методична скарбничка «Освіта для сталого розвитку дошкільників» (Кириленко Т.Л.);

творча лабораторія «Формування комунікатичної компетентності учнів з порушенням слуху на уроках» (Рудь Н.Г.);

семінари-практикуми «Формування бази для успішного засвоєння УЖМ» (Солодовнікова В.П.).

Індивідуальні форми роботи:

методичні консультації;

співбесіди;

аналіз уроків;

самоосвіта

До реалізації завдань активно залучаються вчителі, вихователі та інші педагогічні працівники. Вони є керівниками шкільних методичних об’єднань, творчих груп, наставниками молодих учителів. За їх активної участі проходять предметні тижні, методичні засідання, тощо. В організації методичної роботи з педагогічними кадрами закладу результативно використовуються можливості шкільного методичного кабінету (кабінет заступника з НВР Тарасенко Н.В.), де сконцентровані нормативні документи про освіту, зразки підручників, програми з базових дисциплін, матеріали з досвіду роботи кожного учителя, матеріали діяльності шкільних методичних об’єднань та творчих груп, буклети учителів, науково-методична та психолого-педагогічна література, зразки оформлення шкільної документації

Шкільні методичні об'єднання педагогів:

ШМО з предмета Керівник Проблема
Вихователів дошкільних груп Кириленко Тетяна Леонідівна Оптимізація роботи педагогів щодо реалізації змісту Державного стандарту освіти – Базового компонента дошкільної освіти
Вчителів-предметників та вчителів початкових класів Дубініна Вікторія Миколаївна Організація і роль уроків в системі навчання дітей з вадами слуху. Використання нових підходів і методик в процесі навчання і виховання
Класних керівників, вихователів ГПД Недзельська Оксана Владиславівна Роль класного керівника та вихователя ГПД у навчально-виховному процесі

Педагоги закладу берали участь у засіданнях обласних семінарів, міських методичних об’єднань, творчих груп згідно з наказами департаменту освіти і науки Кіровоградської обласної державної адміністрації від 21.11.2016 року № 808 «Про підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів на курсах у комунальному закладі «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» у 2017 році», від 16.12.2016 року №881 «Про проведення всеукраїнських та обласних науково-методичних заходів у 2017 році» та з відповідними наказами на 2017/2018 навчальний рік.

Організувано наукове забезпечення педагогічних кадрів за допомогою участі викладачів КДПУ імені Володимира Винниченка, працівників КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» у методичних заходах, а такаож співпраця з вищими навчальними закладами всіх рівнів акредитації для підвищення фахового рівня педагогів.

Організовується планову курсову перепідготовку на базі обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. В.О. Сухомлинського

Проводиться чергова та позачергова атестацію педпрацівників.

1.Кількість педагогічних працівників 33

Якісний склад:

Педагогічних працівників з вищою освітою 28

з них с дефектологічною 6

зі спец.підготовкою з корекційної освіти 16

Педагогічних працівників с середньою спеціальною освітою 5

Педагогів з вищою кваліфікаційною категорію 11

Педагогів з першою кваліфікаційною категорією 8

Педагогів з другою кваліфікаційною категорією 4

Педагогів з кваліфікаційною категорією «спеціаліст» 10

2. Кількість класів 7

Кількість учнів 25

Початкова ланка 12

Середня ланка 9

Старша ланка 4

3. Кількість дошкільних груп 5 Спец.д/г № 1

Д/г № 2 (загального розвитку)

Д/г № 3 (загального розвитку)

Д/г № 4 (загального розвитку)

Д/г № 5 (загального розвитку)

4. Кількість дітей Спец.д/г № 1-6

Д/г № 2 (загального розвитку)-33

Д/г № 3 (загального розвитку)-20

Д/г № 4 (загального розвитку)-13

Д/г № 5 (загального розвитку)-31

Корекційно-розвиткова робота з дітьми, які мають особливі освітні потреби планується групою фахівців (заступник директора з навчально-виховної роботи, вчителі, соціальний психолог, психолог, вчителі-дефектологи, вихователі ГПД та інші) з обов’язковим залученням батьків, або осіб, які їх замінюють, з метою визначення конкретних форм і методів навчання дитини з особливими освітніми потребами на основі рекомендацій відповідної психолого-медико-педагогічної консультації (далі – ПМПК) та Типових навчальних планів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей, які потребують корекції слухо-вимовних навичок та вноситься в річний план роботи школи і має за мету:

 • реалізація вимог охоронно-педагогічного режиму;
 • виправлення особливостей недорозвинення всієї пізнавальної діяльності й особливостей дитини;
 • урахування навчального потенціалу школяра;
 • визначення мети кожного уроку не абстрактно, а з урахуванням потенціалу кожного учня; формування навчальних умінь і навичок, позитивного ставлення до навчання,
 • урахування під час навчання рівня знань, умінь і навичок кожного учня з усіх навчальних предметів;
 • корекція мимовільної поведінки та уваги,
 • становлення уміння сприймати завдання вчителя та вихователя в усіх видах діяльності, контролювати свою активність, оцінювати результати (самооцінка);
 • формування прийомів розумової діяльності відбувається у певній системі (постійне ускладнення змісту навчання, поступове переведення практичних дій аналізу і синтезу та похідних від них операцій порівняння, узагальнення, конкретизації, класифікації тощо у сферу уявлень і понять);
 • невід'ємною частиною індивідуальної корекційної роботи є діагностика, що передбачає поширення й поглиблення знань педагогів про учнів;
 • підвищення кількості та якості вимог до розумової діяльності (при цьому обов'язково вра­ховувати диференційовані й індивідуальні можливості дітей);
 • використання повноцінних зразків, на основі яких можливе здійснення розумових операцій;
 • підтвердження та заохочення правильно оформлених результатів пізнавальної діяльності;
 • зв'язок розумової діяльності учнів із суспільним життям і практикою;
 • формування мовленнєвих навичок здійснюється в поєднанні їх із практичними і розумовими здібностями.

Корекційну роботу з учнями, які мають особливості психофізичного розвитку колектив планує відповідно до Державних документів та створює умови враховуючи:

 • раннє виявлення відхилень та початок корекційної роботи, що суттєво сприяє підготовці до навчання;
 • правильне діагностування та об'єктивний потенціал розвитку дитини (за даними психолого-медико-педагогічної консультації), зокрема можливість опанування освітнього стандарту в передбачені терміни;
 • близький до вікової норми рівень психофізичного і мовного розвитку;
 • психологічна готовність дитини та її батьків до навчання спільно ;
 • надання кваліфікованої корекційно-реабілітаційної допомоги;
 • готовність батьків надавати допомогу дитині у процесі її навчання;
 • створення відповідного навчального середовища, побутових умов;
 • забезпечення матеріально-технічної бази навчального закладу.

Педагогічний колектив закладу забезпечений науково-методичною літературою, необмеженим доступом до мережі Internet та Wi-Fi, ефективно працює Google Apps, сайт закладу та інші ЗМІ. Ефективно працює кабінет ІКТ з комп´ютерами, мультимедійним обладнанням та ліцензійним програмним забезпеченням.

На етапі сучасного розвитку та вдосконалення спеціальної освіти, дбаючи про підвищення ефективності навчального процесу, враховуючи специфіку роботи з дітьми з особливими потребами вчитель перебуває в центрі освітніх інновацій. Однією із таких є впровадження в освітню практику жестової мови, як засобу навчання поруч із словесною мовою. Такий підхід покладено в основу білінгвального навчання.

Основою цього методу є вільне володіння жестовою мовою що допомагає успішно засвоювати словесну мову, що сприяє ефективному засвоєнню мови, збагаченню активного і пасивного словників учнів та вихованців з особливими освітніми потребами. Цей варіант набув поширення в усіх європейських школах, де передбачено вивчення двомовної освіти.

Для покращення знань та вмінь з ЖМ учасників НВП організовано роботу постійно-діючого семінару-практикум «Формування бази для успішного засвоєння УЖМ » (Солодовнікова В.П.)

Впродовж усього НВП використовується відповідна звукопідсилююча апаратура.

Відповідно до «Переліку корекційних засобів навчання та реабілітаційного обладнання»

обладнано слуховий кабінет який є центром спеціально організованої корекційної роботи з РССМ/РСЗТСМ немовленнєвих звуків, мовлення та ФВ учнів з порушеннями слуху.

Відповідно до системи ВШК в закладі ведеться моніторинг динаміки мовленнєвого розвитку учнів вихованців та аналізуються результати на

-педагогічних радах;

-методичній раді;

-засіданнях ШМО;

-на нарадах при директорові;

-засіданнях ШПМПК

систематизується в довідках, наказах, аналізах роботи всіх служб,

що дає можливість здійснювати системний підхід щодо організації та проведення навчально–виховної роботи.

Важливим аспектом роботи в закладі є організація корекційно-розвиткової роботи в класних колективах . Ця робота організовується та ведеться у співпраці з вчителями-предметниками, класними керівниками, вчителями-дефектологами, вихователями ГПД та психологом та взаємопов´язано з індивідуальними планами розвитку дитини , закріплюються вміння отримані на індивідуальних заняттях з розвитку мовлення. Вчителями-дефектологами розробляються мовленнєво-корекційний матеріал, який використовується усіма фахівцями для закріплення мовленнєвих навиків.

На організаційному етапі проводяться спеціальні заняття, ігри, відпрацьовуються різноманітні режимні моменти, побутова праця, дозвілля тощо. Через усі види цих заходів проходять такі форми спільної з дитиною діяльності, які згодом допоможуть сформувати основні навички й уміння, що розширюють діапазон можливостей, доступних дітям різного віку. Це навички спілкування, навички загальної і тонкої моторики, навички сенсорного (почуттєвого) пізнання світу, культурно-гігієнічні навички, навички самообслуговування, мовні і соціальні навички .

Важливий етап соціально-педагогічної діяльності в умовах класного колективу під час навчальних занять та в ГПД – комунікативний:

· розширення арсеналу засобів при здійсненні комунікативної діяльності таким чином, що вчителі-дефектологи повинні надавати мовленнєвий матеріал, який вивчається під час індивідуальних занять та потребує подальшого закріплення, завдяки використанню специфічних способів спілкування (емпатії, жестової мови тощо);

· формування інноваційних форм взаємодії з дитиною (сеанси емоційно-розвивальної предметно-ігрової взаємодії тощо);

· формування виховних навичок у батьків.

Сьогоднішній день характеризується тенденцією до трансформації суспільного менталітету. Розуміння рівності, як права людини бути таким, як більшість інших, поступається визнанню унікальності кожної особистості і права індивідуума на збереження і розвиток власної індивідуальності.

Батьки наших дітей знають ,що вони завжди можуть звернутися до наших спеціалістів за консультацією або підтримкою,їх вислухають та по можливості допоможуть . В закладі проводяться різноманітні свята та спортивні змагання, де батьки залюбки беруть участь разом зі своїми дітьми. Це все дає змогу батькам краще пізнати своїх дітей ,поспілкуватися з ними ,порадіти їхнім перемогам ,та підтримати в разі поразки.

Учні закладу активно проявляють свої особисті здібності та таланти в спортивній сфері. Вихованці та випускники закладу мають високі досягнення з різних видів спорту Терещенко І. – майстер спорту міжнародного класу з плавання, Тарасенко Д.,– майстер спорту з плавання, Костик О. – майстер спорту зі стрільби – учасники дефлімпійських ігор 2017.

Діти приймають участь в обласних, всеукраїнських змаганнях з різних видів спорту. (Балацька Ю. – стрільба, Козуб О. та Полочанін Д. – настільний теніс)

На чемпіонатах області з різних видів спорту діти займають призові місця.

Виховна корекційна робота в закладі направлена на реалізацію таких корекційних завдань: постійний контроль мовлення учнів; розвиток розуміння різних форм і зворотів мовлення; робота над інтонаційною виразністю мовлення; формування потреби дітей в активній мовленнєвій діяльності; регулювання мовленнєвої поведінки учнів; виховання культури мовленнєвого спілкування. Протягом усього дня класні керівники та вихователі ГПД створюють для учнів ситуації необхідності мовленнєвого спілкування, постійного мовленнєвого тренінгу

Корекційна виховна робота в закладі успішно реалізується завдяки використанню педагогами технологій впровадження мовленнєвого режиму у позаурочний час:

створення ситуацій для безпосереднього вільного спілкування дітей впродовж всіх режимних моментів;

відпрацювання звукової сторони мовлення, його лексико-граматичного оформлення під час прогулянки;

проведення загальношкільних, позакласних виховних заходів;

Виховна корекційна робота за класичною сурдопедагогічною парадигмою проводиться класними керівниками та вихователями в таких формах:

Масові заходи;

Групові заходи;

Індивідуальні заходи.

Для досягнення позитивного результату корекційної виховної роботи педагоги закладу використовують у своїй діяльності різні види позакласної (корекційної ) виховної роботи :

Ігрова діяльність: мовні ігри ( ігри в процесі яких буде закріплюватися правильна вимова звуків; ігри для уточнення звуко-буквенного складу слова; ігри для розрізнення графічного образу слова; ігри для розвитку словесного мовлення та збагачення активного та пасивного словничків дитини; ігри на вдосконалення лексики та навичок спілкування (ведення розмови); ігри спрямовані на розвиток вміння розповідати про побачене чи почуте, вміння описувати предмети; спеціальні ігри на розвиток слухового сприймання та зв’язного мовлення; пізнавальні ігри на літературні теми);

Позакласне читання: накопичують словниковий запас, вдосконалюють свій мовленнєвий розвиток, дізнаються і оцінюють різні життєві ситуації, глибше пізнають закони суспільних відносин і природних явищ, знайомляться з досягненнями науки і культури, в учнів формуються і розвиваються моральні ідеали і норми суспільної поведінки.

Екскурсії: в музеї, на підприємства, в природу;

Прогулянки: тематичні прогулянки, пішохідні прогулянки;

Ранки, концерти, розважальні (заучування та декламування віршів; підготовка інсценувань на задану тематику; проговорюваня монологів; розучування ролей)

Суспільно-корисна праця: засвоєння та повторення найбільш вживаних слів (матеріали, інструменти тощо); “Живе” спілкування з вихователем та однолітками; ведення діалогу;

Побутова праця: засвоєння та повторення найбільш вживаних слів за наступною тематикою: “Одяг”, “Взуття”, “Продукти харчування”, “Посуд”, “Меблі”, “Засоби гігієни”, “Побутова техніка”; висловлення прохань та побажань; звіт про виконану роботу; діалогічне мовлення (запитання - відповідь); монологічне мовлення (розповідь, опис виконання певної дії);

Театралізовані виступи: читання за ролями; ведення діалогу,ведення монологу; заучування ролей; обговорення в процесі підготовки (засвоєння нових слів та словосполучень);

Виставки: ведення діалогу; постановка запитань, розповідь про експонат,

Гурткова робота: використання знайомих слів у нових ситуаціях; висловлення побажань, постановка запитань ; розповідь про виконання дій;

ведення діалогу;

Перегляд кінофільмів та мультфільмів : розповідь за сюжетом; бесіда; опис;переказ; рольове діалогічне спілкування; фрагментарне повторення;

Бесіди, режимні моменти; спортивні змагання;вікторини; тематичні вечори .

Ці всі форми і види виховної корекційної роботи відображені в планах класних керівників та вихователів.

Для педагогів організовано психолого-педагогічний семінар « Психолого-педагогічні аспекти формування успішної особистості педагога».

На семінарі розглядалися такі питання :

- Стилі та моделі педагогічного спілкування

- Упевненість в собі,як показник компетентності вчителя

- Способи збереження психічного здоров`я педагогів. Прийоми зняття напруження

- Формування вмінь вирішувати конфліктні ситуації

- Профілактика емоційного вигорання педагогів

- Розвиток комунікативних умінь і навичок

- Формування навичок ефективної взаємодії в колективі

- Особистісне зростання вчителя

Розроблено рекомендації вчителям по роботі з дітьми з особливими освітніми потребами .

Навчання учнів з порушеннями слуху вимові становить частину загальної освітньо-виховної роботи спеціальної школи. Від якості фонетичного оформлення мовлення в значній мірі залежить інтенсифікація навчального процесу і безумовно - можливість виконання усною мовою її комунікативної функції. Дійсно, уповільнена, з великою кількістю дефектів мова гальмує нормальний перебіг уроку. Невиразна або малоразбірлива мова перешкоджає встановленню контакту нечуючого школяра з оточуючими його чуючими людьми. З іншого боку, сама якість навчання вимові зумовлюється організацією всього життя школи, зокрема мовним режимом, під яким розуміється «сукупність єдиних організованих і методичних вимог та заходів, обов'язкових для дітей, педагогів, всього обслуговуючого персоналу».

Особливе місце на загальноосвітньому просторі для дітей з порушеннями слуху відводиться корекційно-розвитковій роботі та соціально-психологічній роботі. Це зумовлено потребою здійснювати у процесі навчання (незалежно від навчальних предметів) корекцію вимови; систематично здійснювати роботу над помилками у самостійному мовленні учнів, що є важливим засобом подолання мовленнєвого недорозвитку та формування самоконтролю. Значна увага приділяється розвиткові слухового сприймання, роботі над звуковимовою, читанню з губ, що сприяє створенню слухо-зорової основи формування та вдосконалення мовлення школярів.

Корекційно- розвивальна робота спрямована на розвиток певних психічних функцій дитини – пам'яті, уваги, мислення, які забезпечують навчальну діяльність, а також на систему взаємин дитини з батьками, друзями, однолітками.

Психологічне консультування або просвітницько-консультативна діяльність здійснюється переважно стосовно педагогів школи та батьків дітей з особливими потребами. Консультативна робота з дітьми з особливими освітніми потребами спрямована на те, щоб за допомогою спеціально організованого процесу спілкування актуалізувати в дитині додаткові психологічні сили і здібності, що можуть забезпечити вихід із складної життєвої ситуації. За такого типу допомоги увага зосереджується не стільки на вадах розвитку, скільки на ресурсах особистості дитини, її можливостях.

Основними формами консультативно-просвітницької роботи соціально- психологічної служби є:

§ лекції (виступи) для педагогів та батьків;

§ семінари (психолого-педагогічні, семінари-практикуми);

§ складання пам'яток для батьків і педагогів з актуальних проблем дітей з особливими потребами;

§ розробка рекомендацій учителям щодо здійснення особистісно зорієнтованого підходу в навчанні та вихованні дітей;

§ тренінги (соціальної взаємодії, толерантності тощо);

§ бесіди з дітьми;

§ індивідуальні та групові консультації з батьками та вчителями.

Психологічна підтримка вчителів, які працюють із такими дітьми, спрямована на формування в них психологічної готовності до роботи з дітьми з особливими потребами та на профілактику емоційного вигорання. Під час такої роботи з вчителями застосовуємо методи позитивної психології, навчаємо психотехнічних методів релаксації та зняття психоемоційного напруження.

Психологічна реабілітація дитини з особливими потребами спрямована на розвиток її здатності до самостійного просування в житті, уміння жити в нових соціальних умовах, долаючи або компенсуючи особистісні обмеження.

Адаптація дитини до навчання в школі дуже важлива Дитині повинно бути комфортно знаходитися в закладі ,знати ,що її розуміють і підтримують.

Співпраця з батьками є одним з пріоритетних напрямків роботи для забезпечення цілеспрямованого навчально - корекційного впливу на дитину та досягнення оптимального її розвитку.

Наша мета полягає в тому, щоб батьки усвідомили, що вони не самотні у своїх труднощах, поруч є достатньо кваліфіковані спеціалісти, які готові в будь-яку хвилину прийти на допомогу.

Форми взаємодії з батьками: індивідуальна, групова - індивідуальні бесіди, консультування, семінари, лекції.

Систематична допомога сім’ям, які виховують дітей з особливими потребами є важливою і необхідною. Запровадження комплексного підходу в наданні психологічної допомоги "особливим" сім’ям дозволяє через оптимізацію внутрішньосімейної атмосфери, гармонізацію міжособистісних, подружніх, батьківсько-дитячих стосунків вирішувати проблеми допомоги дитині з особливими потребами.

Для батьків в закладі організовано інформаційно - просвітницькі бесіди :

- «Емоційні розлади у дітей»

- «Що варто знати про дитячий суїцид»

Батьки отримуть консультації з різноманітних питань,зокрема :

1. Консультування з питань родинного виховання, розвитку та профілактики психологічних проблем дитини в сім’ї.

2. З питань налагодження дитячо-батьківських стосунків, запобігання насилля, конфліктів у сім’ї, суїцидальної поведінки у дітей.

3.. З питань запобігання вживання наркотиків, алкоголю дітьми.

4. З питань запобігання торгівлі дітьми.

5. З питань особливостей виховання підлітків.

6 .З питань особливостей розвитку та виховання гіперактивних дітей, агресивних, тривожних

7.З питань запобігання комп’ютерної залежності у дітей, боулінгу серед дітей.

Система корекційно - розвивального впливу на особистість спрямована на:

- розвиток та корекцію пізнавальних процесів, формування їх довільності;

- корекцію самооцінки як важливої рушійної сили формування особистості;

- корекцію емоційних порушень ;

- запобігання психічним перевантаженням;

- профілактика шкільної дезадаптації;

- розвиток емоційної лабільності;

- корекція міжособистісних взаємин у дитячому колективі;

- корекція взаємин «учитель — учень»;

- розвиток комунікативних якостей, позитивної соціальної комунікації;

Для успішного навчання та виховання дітей з особливими потребами необхідний здоровий мікроклімат у сім’ї, єдність усіх вимог дорослих у ставленні до дітей

В нашому закладі для навчання та виховання дітей з особливими потребами ми забезпечуємо такі умови, які б допомогли їм жити серед людей, працювати, спілкуватися з ними, позитивно сприймати життя та відповідати за своє існування в ньому.

Адміністрація закладу постійно працює над питанням покращення матеріально-технічної бази для організації навчально-виховного процесу та освітньої діяльності, а також створення належних умов для КРР, надання комплексних реабілітаційних послуг шляхом проведення системи корекційно-розвиткових занять, які передбачені інваріантною частиною Типових навчальних планів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з порушеннями слуху.

За підтримки батьків та спонсорів було придбано комп’ютер (системний блок, оптичний привід, кабель, обслуговування) – 5237, 70

Мультимедійний проектор, звукові колонки - 6895

Пилосмок – 818

Матрац дитячий – 4134

Подушки – 1508

Бойлер (2штуки) – 3809

Шкільні меблі – 2011

Забезпечено:

підписка періодичних видань – 7900

послуги інтернет провайдера, користування кабельним телебаченням – 2700

За рахунок місцевого бюджету було придбано матеріали для поточного ремонту – 1148, 78

Кухонний посуд – 2337, 73

Ковдри, рушники – 7028, 10

Ліжка, матраци – 20787, 90

Виготовлено та встановлено в’їздні ворота на господарському подвір’ї.

Кiлькiсть переглядiв: 836

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.