ЗВІТ КЕРІВНИКА

КЗ « СПЕЦІАЛЬНА ЗОШ І-ІІІ СТУПЕНІВ –ДИТЯЧИЙ САДОК» ФУНДОВОЇ В.І.

ЗА ПІДСУМКАМИ РОБОТИ

В 2017-2018 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

/Files/images/2017_2018/zagaln_zbori/20180531_090857.jpg

/Files/images/2017_2018/zagaln_zbori/20180531_091003.jpg

/Files/images/2017_2018/zagaln_zbori/20180531_091507.jpg

Привітання всім учасникам сьогоднішнього зібрання.

Сьогодні ми зібралися, щоб підбити підсумки роботи колективу, оцінити діяльність директора на посаді протягом 2017-2018 навчального року.

Директор закладу керується у своїй діяльності Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками директора, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу.

НВО № 3 є комунальною власністю Кіровоградської міської ради Кіровоградської області. Будівля закладу прийнята в експлуатацію в 1972 році.

На початок 2017/2018 навчального року в закладі було укомплектовано 7 класів із середньою наповнюваністю 4 учні та 5 дошкільних груп із середньою наповнюваністю 25 дітей. Протягом навчального року до дошкільного відділення зараховано 25 дітей. На кінець навчального року в закладі навчається 24 учнів та 120 вихованців дошкільного відділення.

Режим функціонування – п'ятиденний, початок навчальних занять о 8.00.

Мова навчання – українська. В ДНЗ виховуються діти віком від 3 до 6 років, з режимом роботи 10,5; 12 години на день та трьохразовим харчуванням.

Шкільне відділення має режим роботи з 8:00 до 18:00, функціонують групи продовженого дня. В закладі перебувають діти з цілодобовим режимом та розкладом з понеділка по п’ятницю , вихідні дні: субота, неділя.

Навчально-методична робота

Державним стандартом початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами затвердженого постановою Кабінету Міністрів Українивід 21 серпня 2013 р. № 607 передбачається одне з найважливіших завдань школи – всебічний розвиток та виховання особистості. Визначено вимоги до рівня освіченості дітей з особливими освітніми потребами, розроблено інструмент реалізації конституційного права дітей з особливими освітніми потребами Тому постає питання про пошук таких форм і методів організації навчально – виховного процесу школярів, які б найбільшою мірою забезпечували цей розвиток через досягнення кожною особистістю власного успіху, віри в свої сили.

Досягнення цієї мети –це уміле використання мотивації педагогами закладу, що допомагає розробляти способи досягнення максимальних результатів на основі виразного уявлення про особливості поводження.

Вся праця педагогів направлена на створення ситуації успіху .

1. Вчителі не бояться ставити хороші оцінки, якщо помічають хоча б мінімальний успіх учня. Адже не відчувши, що таке «відмінно», учень не прагнутиме до цієї оцінки.

2. На уроках педагоги надають дитині можливість почуватися особистістю. Поліпшують не лише самооцінку, але й самовпевненість. Обов'язково

називають дитину на ім'я, створюючи ситуації успіху довіри.

3. Підтримують інтерес до навчальної діяльності та досягнення успіху.

4. Створюють якомога більше епізодів, випадків, ситуацій, у яких учень може взяти участь, — тоді він матиме більше можливостей знайти себе.

5. Нормою педагогічної діяльності є ставлення до дитини, як до рівного, що

виключає право педагога на грубість, різкість, зневажливий тон.

Учителі провели відкриті уроки, виховні заходи, ділились досвідом роботи по проблемах, зросла їх педагогічна майстерність. Внаслідок чого рівень навчальних досягнень учнів школи оцінюється належними показниками.
Учителі школи йдуть в ногу з життям. Широко впроваджуються у практику інноваційні технології, суть яких полягає в тому, що навчання відбувається шляхом взаємодії всіх, хто навчається. З кожним роком нові інформаційні технології на уроках впроваджує все більше і більше педагогів школи. Використовуються у навчально-виховному процесі також продуктивно-модульні технології, технології корекційного навчання.

За підсумками навчального року учні закладу показали наступний результат:

- достатній рівень – 96 %

- середній рівень –4 %

- початковий – 0 %

За результатами перевірки навчальних досягнень учні:

на достатньому рівні:

частково відтворюють навчальний матеріал, знають основоположні теорії та факти, за допомогою вчителя наводять окремі приклади підтвердження певних думок, частково контролюють власні навчальні дії, застосовують знання в стандартних ситуаціях

на середньому рівні:

з допомогою вчителя відтворюють навчальний матеріал, можуть повторювати за зразком певну операцію або дію, з неточностями формулюють правила, відповідають правильно але не достатньо осмислено. Вміють застосовувати знання при виконанні завдань за зразком.

За підсумками 2017/ 2018 н. р. учні мають такі навчальні досягнення

Клас Кі-ть учнів Рівень навчальних досягнень Середній бал
Початковий Середній Достатній Високий
І сем ІІ сем І сем ІІ сем І сем ІІ сем І сем ІІ сем І сем ІІ сем
П. кл 4 - - - - - - - - - -
1 4 - - - - - - - - - -
2 2 - - - - 2 2 - - 9,6 9,6
6 2 - - - - 2 2 - - 7,6 7,8
8 4 - - 1 1 3 3 - - 7,4 7,7
10 4 - - 1 1 3 3 - 7,9 7,6
11 4 - - 1 - 3 4 - - 7,6 7,9
Всього 24 3 1 13 14 8,01 8,1

Згiдно з рiчним планом роботи закладу та планом внутрішкільного контролю на 2017/2018 н.р. з метою визначення рівня виконання та послідовності вивчення навчального матеріалу відповідно до вимог навчальних програм, інструктивно-методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України щодо вивчення предметів інваріантної складової навчального плану, вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, повного та якісного виконання змісту та обсягу навчальних дисциплін, визначених відповідними робочими навчальними планами і освітніми програмами у 2017/2018 навчальному році у травні-червні 2018 р. адміністрацією закладу систематично здійснювались перевірки та аналізувалися виконання навчання. Перевірку навчальних досягнень учнів початкової школи здійснюють з урахуванням принципів психологічної комфортності і здоров’язбережувального характеру навчально-виховного процесу

Ведення класних журналів, вчителями початкових класів, відповідають вимогам інструктивно -методичного листа Міністерства освіти і науки України

Навчальний матерiал вивчається послiдовно, кількiсть годин, вiдведених на кожну тему, вiдповiдає календарному плануванню. Оцiнювання навчальних досягнень учнiв у Підготовчому та 1 класах здійснюється вербально, а у 2-12 класах із предметів інваріативної складової частини. Робочого навчального плану здійснюється згідно критеріїв та норм оцінювання навчальних досягнень учнів.

З метою недопущення перевтоми учнів контрольні роботи проводилися згідно графіка затвердженого заступником директора школи з навчальної роботи.

Вчителі здійснюють своєчасний контроль за рівнем компетентностей учнів шляхом усного опитування, тестування, проведення контрольних, самостійних, практичних та лабораторних робіт, тематичного оцінювання, систематичної перевірки ведення зошитів, проведення аналізу контрольних робіт. Під час відвідування уроків обов’язково зверталась увага на відповідність теми уроку календарному плану вчителя, на планування вчителем матеріалу і його відображення на уроці.

З усіх предметів здійснюється тематичне оцінювання навчальних досягнень, умінь та навичок учнів. Кількість тематичних оцінок відповідає вимогам навчальних програм.

Перевiрка стану виконання навчальних програм зукраїнської мови та лiтератури (Карпенко Інна Володимирівна 8,10,11 класи; Калінка Світлана Миколаївна 6 клас);

зарубіжної лiтератури (Курлова Ніна Дмитрівна 6, 8, 10, 11 класи), виявила що вiдставання з цих навчальних дисциплiн немає.

Дотримувалися вимог програми при написанні контрольних робіт, творів, переказів, проведення уроків зв’язного мовлення, уроків з літератури рідного краю вчителі української мови та літератури. Вони проводили оцінювання навичок мовленнєвої діяльності, говоріння, читання згідно вимог навчальної програми з української мови.

У 2017/2018 навчальному році вчителем історії та правознавства Колбасюком Ю.В., виконано навчальні програми

В класних журналах після кожного уроку узагальнення виставлена тематична.

Англiйська мова( вчитель Бойкова Л.В.) вивчається вiдповiдно до навчальних програм, усi уроки проводилися згiдно з плануванням. У кiнцi семестру у 6,8 класах здiйснено роботу щодо перевiрки рiвня сформованостi навичок читання, письма, аудiювання, говорiння. Знання учнiв з іноземної мови оцiнюються. Учитель англійської мови провела контрольні перевірки навичок письма, говоріння, читання, аудіювання відповідно до вимог програми. Виставлено оцінки за ведення зошитів щомісячно, за ведення словників– у кінці семестру, здійснено тематичне оцінювання:

Стан дотримання державних вимог до змісту та виконання навчальних програм з предметів природничо-математичного циклу(математики, фiзики, бiологiї, хiмiї) виконано кiлькiсно та якiсно.

Під час перевірки виконання навчальних програм встановлено, що вчителі математики, фізики, хімії, біології, географії дотримуються вимог Інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки України № 119-529 від 27.12.2000 р. “Орієнтовані вимоги до виконання письмових робіт і перевірки зошитів з природничо-математичних дисциплін у 5-11-х класах”.

Учитель математики провели тематичні контрольні роботи відповідно до вимог програми з математики. Учителі фізики, географії, біології, хімії, інформатики виконали передбачену програмою кількість практичних, лабораторних, контрольних робіт, дотримуються вимог щодо проведення інструктажів із техніки безпеки, про що робляться записи в графі «Зміст уроку».

УчительінформатикиКолбасюк Ю.В.виконав програму з інформатики

Учителямифізкультури, основ здоров’я, ЛФК та Захист вітчизни Гореленком Б.Л. ЛФК (підготовчий клас,1,2 Вовк І.В., Завгородня С.В., Недзельська О.В.) программу виконано за змістом і кількістю годин.

Вчитель Готішан В.С. проводила уроки «Ритміки » в 6,8,10 класах. Програму виконано

Учитель трудового навчанняКурлова Н.Д. виконала навчальну програму.

УчительУЖМ, обра. мист, та худ. культ. Солодовнікова В.П., виконали навчальну програму

Виховна робота

Для реалізації виховних цілей у закладі середньої освіти залучаються всі учасники виховного процесу : здобувачі освіти, педагогічні працівники, соціально-психологічна служба, Рада закладу, Рада профілактики правопорушень, методичне об’єднання класних керівників. Планування, організацію виховного процесу в дитячих колективах здійснюють класний керівники, вихователі груп продовженого дня та вихователі дошкільних груп. Учні та вихованці закладу є активними учасниками загальношкільних, міських та Всеукраїнських заходів та фестивалів.

Виховна робота планується і здійснюється з урахуванням народного календаря, традицій та загальнодержавних свят.

Традиційно в закладі проводяться:

Свято першого дзвоника;

Міжнародний день глухих;

Військово – патріотична гра «Джура»;

Свято осені;

Міжнародний день інвалідів;

День Святого Миколая;

День Святого Валентина;

8 березня;

Свято останнього дзвоника.

Виховна робота в закладі здійснюється згідно з нормативними документами. Відповідно до наказу МОН молоді та спорту №1243 від 31.10.11 року «Про основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», вирішення завдань виховної роботи у закладі загальної середньої освіти здійснюється за напрямами: ціннісне ставлення до держави і суспільства, до людей до себе, до природи, до праці, до мистецтва які реалізовувалися в ході проведення місячників.

Пріоритетним напрямком виховної роботи в цьому навчальному році – є національно патріотичне виховання . Робота здійснювалась відповідно до «Стратегії національно – патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 – 2010 роки», затвердженої Указом Президента України від 13 жовтня 2015 року № 580/2015 , «Концепції національно – патріотичного виховання молоді» №3754/981/538/49 27 жовтня 2009 року. На реалізацію цього напрямку виховання працювала команда педагогів закладу.

Найбільш масовим і видовищним заходом з цього напрямку була військово – патріотична гра «Джура».

Для участі у загально – міському конкурсі заходів з національно – патріотичного виховання творчим колективом закладу було підготовлено концертну програму, приурочену до Міжнародного дня інвалідів «Нам потрібне мирне небо!» . Чудову інсценізацію твору Т.Г. Шевченка «Причина» підготували учні 11 класу з класним керівником Готішан В.С. Цікавими були інсценізації за творами українських письменників учнів початкових класів «Катря і Тарас», «Вітер в гаї не гуляє» та інсценізація учнів 8 класу разом з вчителями – дефектологами Карпенко І.В. та Рудь Н.Г. «Легенда про пісню». Розкрили свої творчі здібності учні та вихованці під час виконання жестових пісень, танців та музичних композицій.

Виховна робота щодо формування здорового способу життя , ціннісного ставлення до свого фізичного « я» реалізовувалась в ході проведення Місячника превентивного та фізичного виховання та Олімпійського тижня . Тиждень почався загальношкільною зарядкою на свіжому повітрі, де всі учні , вихованці, вчителі, вихователі, медичні працівники та ,навіть, деякі батьки з задоволенням рухалися під музику під керівництвом вчителя фізкультури Гореленка Богдана Леонідовича та спортсменів – дефлімпійців, випускників нашого закладу Темненко Катерини, Костика Олександра, Терещенко Ірини, Фоміна Сергія.

Також, традиційно, протягом Тижня вчителем фізкультури Гореленко Б.Л. було проведено Олімпійський урок за участі переможців та призерів 23 Дефлімпійських ігор Терещенко Ірини, Костика Олександра, Фоміна Сергія, Тарасенко Дар'ї, їх тренерів Кузніцової Олени Анатоліївни, Ковальова Анатолія Олександровича, запрошених почесних гостей: заступника начальника управління освіти, науки молоді та спорту Кіровоградської обласної державної адміністрації Соколенко Уляни Василівни, начальника відділу фізичної культури та спорту міської ради Колодяжного Сергія Олександровича , начальника облцентру «Інваспорт» Соколовського Олега Миколайовича, директора РДЮСШІ «Інваспорт» Фандо Дениса Олеговича, в ході якого учні та вихованці закладу познайомились з досвідом участі спортсменів у міжнародних змаганнях.

З метою пропаганди здорового способу життя команда від закладу взяла участь у загальноміських змаганнях «Спортивне місто – здорова нація», за що були нагороджені «Подякою» депутата Верховної ради України О.В. Горбунова. Підготовкою дітей займався вчитель фізкультури Гореленко Б.Л. Активними учасниками були : вчитель української мови та літератури Карпенко І.В., сім'я Манелюків: тато- Михайло , сини - Євген та Ігор, сім'я Буянових: Клавдія і Роман, мати нашого вихованця дошкільної групи Ладига Саманта, учні: Спано Даша, Пацкан Крістіна, Сухін Богдан. Вдалим був виступ нашої команди на Іграх патріотів, які організовані обласною організацією УТОГ.

З метою підвищення рівня правової культури та активізації роботи з морально-правового виховання здобувачів освіти в закладі проводився Місячник морально – правового виховання (грудень), Тижні права (грудень, березень), Дні правових знань, Тиждень профілактики шкідливих звичок, Тиждень толерантності та взаєморозуміння.

Під час Тижня толерантності та взаєморозуміння булозапрошено нашого духовного наставника священика Андрія , який провів бесіду , спрямовану на формування ціннісного ставлення до людей і до себе;

Протягом року для здобувачів освіти нашого закладу організовані і проведені цікаві екскурсії. Побували зі своїми вчителями в художньому музеї, управлінні юстиції, на фірмі «Ласка», бібліотеці Д.І.Чижевського, відвідали Архієрейську ялинку в обласній філармонії.

Вихователями Мезенцевою О.П. та Палазієнко Н.А. разом з вихованцями ІІ молодшої групи проведено заняття з ознайомлення з соціумом «Моя сім'я», сюжетно – рольову гру «Сім'я».

Вихователями Савченко О.М. та Дуднік А.М. з маленькими дошкільниками з порушеннями слуху проведено сюжетно – рольову гру «Сім'я» та дидактичну гру «Доньки - матері».

Здобувачі освіти нашого закладу при підтримці РДЮШСІ «Інваспорт» відвідують спортивні секції плавання, кульової стрільби та беруть участь в міських та Всеукраїнських змаганнях. Результатами цієї спільної роботи є:

- участь Балацької Юлії, учениці 11 класу у Чемпіонаті України з кульової стрільби в м. Києві та зайняті 2-ІІІ і1-ІІ місця;

- участь учнів 11 класу Тарасенко Дар'ї 1-І і 4-ІІ місця , Дубини Миколи ІІІ місце, та учениці 8 класу Іванової Юлії у Чемпіонаті України з плавання (Кам'янське);

- участь учня 6 класу Скрипніченка Руслана у Чемпіонаті України серед молоді з плавання (Кам'янське) ІІ і 2-ІІІ місця.

Корекційна робота

Згідно з річним планом роботи закладу та Положення про організацію роботи з розвитку слухового сприймання мови і формування вимови, та з метою виявлення рівня розвитку слухо-зоро-тактильного сприймання усного мовлення та формування вимови учнів підготовчого – 11класів на кінець 2017/2018 навчального року була обстежена фонематична система, мовленнєвих та загальних здібностей учнів за допомогою тестів, спостерігань під час уроків, у позаурочній діяльності. членами шкільної ПМПК та зроблені висновки у реабілітаційних картках учнів. Результати обстеження оформленні протоколом. Зареєстровано 24 протокола обстеження рівня знань та навичок дітей. Та 24 протокола в журналі обліку дітей.

За результатами проведених діагностувань спеціальних дошкільних груп маємо такі висновки: на спеціальному дошкільному відділенні продіагностовано 6 дітей, рівень розвитку відповідає віковим нормам. Володіють предметною діяльністю, оперують окремими предметами. Вміють лічити усно, знають цифри згідно програми та віковим нормам. Розуміють усні та письмові інструкції. виконують завдання самостійно, з задоволенням, активно.

На шкільному відділенні всі учні мають стабільне мовне дихання, злитне читання , але темп різний. У учнів вимова слів зрозуміла. В основному діти розпізнають артикуляційні та акустичні особливості фонем доступні їх зоровому та слуховому сприйманню. Практично розрізняють прості одно типові синтаксичні структури, групують їх за подібністю. Розпізнають при слухо-зоро-вібраційному сприйманні слова, словосполучення, речення подані у текстах з читання та у математичних текстах. Вміють запам’ятовувати, утримувати в пам’яті речення, Правильно вживають у мовленні слова, словосполучення опираючись на тему тексту. Навчилися ставити прості запитання. Підвищили швидкість зчитування з губ знайомого матеріалу. В учнів старших класів значно поширився словниковий запас, довільно будують діалоги на добре засвоєні лексичні теми.

Корекційна робота проводилася і контролювалася на всіх етапах навчального процесу протягом першого та другого семеструРегулярно застосовувалася звукопідсилююча апаратура індивідуального та колективного користування під час проведення уроків, корекційних занять та в позаурочний час. Вчителем-дефектологом слухового кабінету Рудь Н.Г. систематично вівся облік індивідуальних слухових апаратів у учнів та надавалися консультації класним керівникам та батькам за потребою по їх використанню.Згідно програм індивідуальних занять з розвитку СЗТСМ та ФВ для шкіл глухих дітей (підготовчий – 5 класи) та (6-12 класи) вівся облік навчальних занять згідно планів. Згідно графіка обстежувалися учні лікарем-аудіометри стом та поновлені діагнози учнів.

Згіднографікашкільної ПМПК були направлені учні та вихованці

до міської ПМПК. Відвідувалися заняття, уроки і виховні години, на яких здійснюється корекція вад мовного розвитку та забезпечення словника учнів з метою підвищення ефективності роботи.

Питання стану роботи по РСЗТСМ та ФВ систематично розглядається на засіданнях ШМО (Протокол № 3 від 28.01.2018 року) На засіданнях педагогічної ради (Протокол №3 від28 грудня 2017р.№5 від 28 березеня2018р

Було організовано систематичний контроль за РСЗТСМ та ФВ за результатами якого видавався наказ: №224/о від 27.12.17.

Відповідно до планів роботи слухового кабінету та вчителя дефектолога проводяться консультації( один раз в квартал), семінари – практикуми для вчителів-предметників (один раз на рік), та інші форми роботи по використанню звукопідсилюючої апаратури в НВП її технічного обслуговування на корекційних заняттях.

Збереження, зміцнення здоров’я учнів, вихованців, працівників. Харчування.

Один раз на рік учні та вихованці спеціальної дошкільної групи проходять медичний огляд з обов’язковими лабораторними дослідженнями, оглядом спеціалістів та аудіометрією, що визначає реальну картину стану здоров’я учнів та вихованців закладу та рівень їх слуху. Всі учні та вихованці пройшли медичний огляд. За даними медичного огляду діти поставлені на диспансерний облік та за ними ведеться спостереження на визначений термін.

Згідно результатів медичних оглядів діти розподілені на фізкультурні групи з урахуванням стану здоров’я: основна група – 12 чоловік, підготовча група – 1 чоловік, спеціальна група – 7 чоловік та видано наказ по закладу. На уроках фізичної культури фізичні навантаження, які отримують учні та діти дошкільних груп контролюються медичною сестрою 1 раз на квартал, складаються протоколи спостереження. Навантаження, які отримують діти на ранковій гімнастиці контролюються щоденно.

В 2018 році 31 дитина закінчила навчання в дошкільному відділенні закладу та вступає до 1 класу шкіл міста. Всі діти пройшли медичний огляд з лабораторними дослідженнями та оглядом спеціалістів. Для вступу дітей до шкіл міста оформлена відповідна медична документація та видані медичні довідки нового зразка.

Також охоплені медичним обстеженням всі працівники закладу. На кожного працівника оформлена медична книжка з відповідними відмітками про своєчасне проходження медичного огляду спеціалістами, данні лабораторного обстеження. Всі працівники мають допуск до роботи в закладі.

З метою профілактики захворювань всі вихованці закладу отримали профілактичні щеплення, згідно Календаря щеплень, окрім дітей з 2 сімей, батьки яких відмовляються від проведення щеплень та з якими постійно проводиться роз’яснювальна робота. Діти шкільного та дошкільного відділення, згідно віку, отримали пробу Манту, пройшли флюрограму.

В закладі функціонує харчоблок, їдальня, обладнання для приготування їжі та холодильне обладнання справне. Посудом забезпечені, в наявності по 3 комплекти на кожну дитину. Не допускається використання битого, надщербленого посуду. Виконується водно-питний режим. В класи, їдальню, групи вода кип’ячена одержується з харчоблоку двічі на день.

Для покращення організації харчування дітей в закладіпрацює Рада по харчуванню, яка створена наказом по закладу від 18.08.2017 року № 131/о. В результаті перевірки Радою по харчуванню складаються акти, в яких відображуються аналіз умов харчування школярів і дошкільників, аналіз санітарно гігієнічного стану харчоблоку та допоміжних приміщень.

В раціон харчування учнів та вихованців включаються м’ясні, молочні, ковбасні вироби, сир м’який, сир твердий, яйця, овочеві страви, страви з круп, соки, фрукти які в закладі завжди є в асортименті. Їжа готується безпосередньо перед видачею. Суворо контролюється правила і терміни зберігання та реалізації продуктів харчування, наявність сертифікатів якості. Не допускається використання неякісних продуктів, без сертифікатів якості та непридатних для вживання, технологія приготування їжі дотримується згідно картотеки страв. Зберігаються продукти харчування в коморі.

В цілому в 2017/2018 навчальному році харчування забезпечено задовільно. Діти отримували відповідно до норм визначених в Постанові №1519 від 22.11.2004 року «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах»:

- м'ясо, м'ясо птиці, м’ясні та ковбасні вироби: ясла - 80%, сад - 81%, школа – 62%.

- риба: ясла - 80%, сад - 86%, школа – 42%.

- овочі: ясла - 96%, сад - 90%, школа – 91%.

- соки: ясла - 90%, сад - 91%, школа – 64%.

- масло вершкове - 100%.

- яйця – 100%.

- сир твердий – 100%.

- фрукти свіжі та цитрусові: ясла - 82%, сад - 82%, школа – 82%.

- сметана: ясла - 50%, сад - 60%, школа – 40%.

За 2017/2018 навчальний рік в процентному співвідношенні норми виконано:

- ясла - 93%

- сад - 96%

- школа – 83%

Недовиконання норм харчування відбувається з причини недостатнього фінансування.

Велика увага приділяється літньому оздоровленню дітей. Щороку в закладі працює дитячий табір відпочинку „Надія”, де було оздоровлено в 2017 році – 16 учнів, в 2018 році передбачено оздоровити 20 дітей.

В закладі постійно проводилась санітарно-освітня робота з метою зниження захворюваності серед учнів, вихованців та працівників.

Учні та вихованці спеціальної дошкільної групи закладу знаходяться на неповному державному забезпеченні. Учні харчуються в закладі 2 рази за державний кошт на суму 25грн.Функціонує група цілодобового перебування для дітей які проживають на території області. Діти цієї групи харчуються 4 рази: сніданок та обід отримують за державні кошти в розмірі 25грн., підвечірок та вечеря - за батьківські кошти в розмірі 10грн. Вихованці закладу харчуються 3 рази: ясла на суму – 20,00 грн., сад - 30,00 грн.Між адміністрацією та батьками укладені договори, де відображені права та обов’язки кожної зі сторін. В раціон харчування включаються: м’ясні, молочні, рибні, ковбасні вироби, овочеві страви, салати зі свіжих овочів, яйця, соки.

Організовано пільгове харчування:для дітей батьки яких є учасниками бойових дій - 10 чоловік;діти, батьки учасники бойових дій, які загинули в зоні АТО – 1 дитина; діти, батьки яких беруть участь в зоні АТО – 1 дитина; для сімей, батьки яких мають 3 та більше дітей – 7 дітей; для сімей, яких сукупний дохід на кожного члена за попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму - 3 дитини; для вихованців, які потерпіли від наслідків аварії на Чорнобильський АЕС – 2 дитини; для вихованців дошкільних груп, які мають інвалідність – 8 дітей.

Соціальний захист

Соціальна підтримка дітей в нашому закладі здійснюється соціально-психологічною службою закладу. Соціально — психологічна служба представлена роботою соціального педагога та практичного психолога.

Соціальна підтримка дітей пільгових категорій, які навчаються у закладі, проводиться згідно з чинним законодавством. До бази даних дітей пільгових категорій закладу віднесені діти наступних категорій: дітей-сиріт , дітей, позбавлених батьківського піклування , інвалідів , дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей ; дітей з неповних сімей; дітей, які мають статус особи, постраждалої внаслідок Чорнобильської катастрофи (ЧАЕС);дітей, схильних до правопорушень;дітей, працівників органів внутрішніх справ, які, загинули під час виконання службових обов’язків; дітей сім’ї , які не виконують батьківські обов’язки;дітей сім’ї , які потрапили в складні життєві умови і не в змозі подолати їх самостійно і т.д.

На початок навчального року були підготовлені списки учнів пільгових категорій, кількість дітей у них становить:

- Дітей-інвалідів – 24 учні та 6 вихованців

- Із неповних сімей – 2

Кожній дитині пільгового контингенту( дитині-інваліду) створено «Соціальний паспорт» - папку в якій зберігається пакет документів про неї

( особова справа).

Медичним персоналом закладу проведенні медичні огляди дітей пільгових категорій та перевірка слуху дітей.

Діти пільгових категорій безкоштовно харчуються та отримують безкоштовно підручники.

Всі діти, без винятку, протягом року приймали участь у різних заходах:

- Архієрейська ялинка

- Відвідування майстер-класів

- Екскурсії до бібліотеки імені Д.Чижевського

- Зустрічі з представниками національної поліції, центру зайнятості, управління юстиції

- Екскурсія до більярдного клубу « Свояк»

- Екскурсії на станцію юних техніків

- Зустрічі з представниками антинаркотичної асоціації та з представниками організації « Стоп наркотики ».

- Оздоровлення в пришкільному дитячому закладі відпочинку

« Надія»

Діти пільгового контингенту завжди знаходяться в полі зору педагогічного колективу закладу, соціально-психологічної служби та управління освіти міської ради міста Кропивницького.

Фінансово-господарська діяльність

Будівля закладу прийнята в експлуатацію у 1972 році. Але, незважаючи на її вік і зношеність, адміністрація закладу разом із колективом вчителів та батьків постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтриманню будівлі в робочому стані. Фінансування потреб закладу проводиться централізованою бухгалтерією управління освіти Міської ради міста Кропивницького.

Протягом навчального року систематично велася виплата заробітної плати працівникам. Бухгалтерія вчасно приплачувала за спожиту електроенергію, воду та опалення. Завдяки злагодженості відповідальних за економію працівників, заклад не виходить за ліміти спожитих енергоносіїв, хоча вони були мізерними.

Раз на рік проводиться інвентаризація майна. Зауважень щодо забезпечення його збереження та оприбуткування немає. Завжди вчасно готується звітна документація, матеріали списуються або оприбутковуються.

Адміністрацією закладу приділяється достатньо уваги естетичному вигляду закладу. Коридори, кабінети, групові та класні кімнати поступово ремонтуються та поповнюються новими стендами, виставковими, ігровими та методичними матеріалами. Активно проводиться робота з озеленення кімнат, класів, кабінетів, коридорів.

Подвір'я завжди прибране, доглянуте. На квітниках щороку висаджуються квіти, які протягом року доглядають діти та обслуговуючий персонал. Обслуговуючим персоналом проводиться скошування трави на газонах, винесення і періодичне вивезення сміття з території.

Протягом навчального року за рахунок бюджетних асигнувань встановлено 30 металопластикових вікон 390828 грн; придбано : кухоний посуд - 5057 грн., ковдри – 3257 грн., рушники – 3771 грн., отримано кальцинованну соду – 980 грн., термометрии побутові – 380 грн. З метою створення комфортних умов для дітей у шкільній спальні поміняні ліжка – 12504 грн., матраци- 8283 грн., покривала – 1287 грн., ковдри – 2258 грн., подушки – 792 грн.Проведено лабораторні дослідження питної води та технічне обслуговування вогнегасників.

За позабюджетні кошти здійснюється ремонт шкільної оргтехніки, оновлення актової зали, поточні ремонти коридорів та інших приміщень закладу, здійснюється оплата за послуги Інтернету.

Протягом 2017/2018 навчального року активно працювала Рада закладу. Члени Ради закладу систематично організовували роботу з громадськістю щодо залучення позабюджетних коштів, вели активну діяльність щодо залучення батьків до благоустрою території закладу, проведенню ремонтних робіт.Було проведено ремонт водопровідної труби вхідних дверей та електропроводки на харчоблоці.

За рахунок благодійних коштів батьків придбано комп'ютер – 5240 грн., мультипроектор – 6898 грн., ноутбук – 7150 грн . холодильник – 3777 грн., матраци дитячі – 4134 грн., подушки дитячі – 1508 грн., ліжко – 2500 грн бойлер – 2009 грн. та здійснено фарбування майданчиків, прогулянкових веранд, спортивного обладнання фарбою, яку виділив на заклад депутат Міської ради Стрижаков Артем Олегович. Власними силами відремонтовано огорожу закладу. За сприяння генерального директора заводу «Друкмаш - центр» Шубіної Л.В. було встановлено металеві ворота на господарчому подвір'ї; від Кіровоградського УВП УТОГ заклад отримав учнівські столи , стільці та канцтовари.

Кiлькiсть переглядiв: 596

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.